Papers for methodologies in CALYPSO package:

Crystal structure prediction:

Cluster structure prediction:

Two-Dimensional layer structure prediction:

Superhard Materials Design:

Surface reconstruction searching method:

Structure Prediction of Atoms Adsorbed on Two-Dimensional Layer Materials:

X-ray diffraction data-assisted structure searches:

Construction of crystal structure prototype database:

Inverse design of inorganic electrides:

Protein structure prediction method:

Accelerating CALYPSO Structure Prediction by Machine Learning Potentials:

CALYPSO Method Review:

Publications from the use of CALYPSO :

2018

 1. Yinwei Li, Xiaolei Feng, Hanyu Liu, Jian Hao, Simon A.T. Redfern, Weiwei Lei, Dan Liu and Yanming Ma
  Route to high-energy density polymeric nitrogen t-N via He−N compounds
  Nature Commun. 9, 722 (2018)
 2. Zhen Liu, Jorge Botana, Andreas Hermann, Steven Valdez, Eva Zurek, Dadong Yan, Haiqing Lin, and Maosheng Miao
  Reactivity of He with ionic compounds under high pressure
  Nature Commun. 9, 951 (2018)
 3. Zhenhua Chi, Xuliang Chen, Fei Yen, Feng Peng, Yonghui Zhou, Jinlong Zhu, Yijin Zhang, Xiaodi Liu, Chuanlong Lin, Shengqi Chu, Yanchun Li, Jinggeng Zhao, Tomoko Kagayama, Yanming Ma, and Zhaorong Yang
  Superconductivity in Pristine 2Ha-MoS2 at Ultrahigh Pressure
  Phys. Rev. Lett. 120, 037002 (2018)
 4. Jian Gou, Bingyu Xia, Hang Li, Xuguang Wang, Longjuan Kong, Peng Cheng, Hui Li, Weifeng Zhang, Tian Qian, Hong Ding, Yong Xu, Wenhui Duan, Kehui Wu and Lan Chen
  Binary Two-Dimensional Honeycomb Lattice with Strong Spin-Orbit Coupling and Electron-Hole Asymmetry
  Phys. Rev. Lett. 121, 126801 (2018)
 5. Tong Yu, Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Shoutao Zhang, Haiyang Xu, and Guochun Yang
  TiC3 Monolayer with High Specific Capacity for Sodium-Ion Batteries
  J. Am. Chem. Soc. 140, 5962 (2018)
 6. Jianyan Lin, Shoutao Zhang, Wei Guan, Guochun Yang, and Yanming Ma
  Gold with +4 and +6 Oxidation States in AuF4 and AuF6
  J. Am. Chem. Soc. 140, 9545 (2018)
 7. BingHua Lei, Zhihua Yang, Hongwei Yu, Chao Cao, Zhi Li, Cong Hu, Kenneth R. Poeppelmeier, and Shilie Pan
  Module-Guided Design Scheme for Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials
  J. Am. Chem. Soc. 140, 10726 (2018)
 8. Chengxi Huang, Junsheng Feng, Fang Wu, Dildar Ahmed, Bing Huang, Hongjun Xiang, Kaiming Deng, and Erjun Kan
  Towards Intrinsic Room-temperature Ferromagnetism in Two-dimensional Semiconductors
  J. Am. Chem. Soc. 140, 11519 (2018)
 9. Hu Tang, Biao Wan, Bo Gao, Yoshinori Muraba, Qin Qin, Bingmin Yan, Peng Chen, Qingyang Hu, Dongzhou Zhang, Lailei Wu, Mingzhi Wang, Hong Xiao, Huiyang Gou
  Metal‐to‐Semiconductor Transition and Electronic Dimensionality Reduction of Ca2N Electride under Pressure
  Adv. Sci. 1800666 (2018)
 10. Xue Dong, Said Jalife, Alejandro Vásquez‐Espinal, Estefanía Ravell, Sudip Pan, José Luis Cabellos Wei yan Liang, Zhong‐hua Cui and Gabriel Merino
  Li2B12 and Li3B12: Prediction of the Smallest Tubular and Cage‐like Boron Structures
  Angew. Chem. Int. Ed. 57, 4627 (2018)
 11. Jian Lv, Meiling Xu, Shiru Lin, Xuecheng Shao, Xinyu Zhang, Yanhui Liu, Yanchao Wang, Zhongfang Chen, Yanming Ma
  Direct-Gap Semiconducting Tri-layer Silicene With 29% Photovoltaic Efficiency
  Nano Energy 51, 489 (2018)
 12. Yu Zhao, Xiaoyin Li, Junyi Liu, Cunzhi Zhang, and Qian Wang
  A New Anisotropic Dirac Cone Material: A B2S Honeycomb Monolayer
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 1815 (2018)
 13. Cheng Lu, and Changfeng Chen
  High-Pressure Evolution of Crystal Bonding Structures and Properties of FeOOH
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 2181 (2018)
 14. ShengYi Xie, Luhong Wang, Fuyang Liu, XianBin Li, Ligang Bai, Vitali B. Prakapenka, Zhonghou Cai, Ho-kwang Mao, Shengbai Zhang, and Haozhe Liu
  Correlated High-Pressure Phase Sequence of VO2 under Strong Compression
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 2388 (2018)
 15. Qisheng Wu, Yehui Zhang, Qionghua Zhou, Jinlan Wang, and XiaoCheng Zeng
  Transition-Metal Dihydride Monolayers: A New Family of Two-Dimensional Ferromagnetic Materials with Intrinsic Room-Temperature Half-Metallicity
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 4260 (2018)
 16. Guangtao Liu, Zhenhai Yu, Hanyu Liu, Simon A. T. Redfern, Xiaolei Feng, Xin Li, Ye Yuan, Ke Yang, Naohisa Hirao, Saori Imada Kawaguchi, Xiaodong Li○, Lin Wang, and Yanming Ma
  Unexpected Semimetallic BiS2 at High Pressure and High Temperature
  J. Phys. Chem. Lett. 9, 5785 (2018)
 17. Guoying Gao, Xiaowei Liang, N. W. Ashcroft, and Roald Hoffmann
  Potential Semiconducting and Superconducting Metastable Si3C Structures under Pressure
  Chem. Mater. 30, 421 (2018)
 18. Jiangang He, S. Shahab Naghavi, Vinay I. Hegde, Maximilian Amsler, and Chris Wolverton
  Designing and Discovering a New Family of Semiconducting Quaternary Heusler Compounds Based on the 18-Electron Rule
  Chem. Mater. 30, 4978 (2018)
 19. Shiru Lin, Jinxing Gu, Yu Wang, Yanchao Wang, Shengli Zhang, Xinghui Liu, Haibo Zeng and Zhongfang Chen
  Porous silaphosphorene, silaarsenene and silaantimonene: a sweet marriage of Si and P/As/Sb
  J. Mater Chem. A 6, 3738 (2018)
 20. Shuo Wang, Junyi Liu, Yu Qie, Sheng Gong and Qiang Sun, Puru Jena
  Discovery of a high-pressure phase of rutile-like CoO2 and its potential as a cathode material
  J. Mater Chem. A 6, 18449 (2018)
 21. Wencai Yi, Wei Liu, Jorge Botana, Jingyao Liu, and Maosheng Miao
  Microporosity as a new property control factor in graphene-like 2D allotropes
  J. Mater Chem. A 6, 10348 (2018)
 22. Meiling Xu, Yue Chen, Fen Xiong, Jianyun Wang, Yanhui Liu, Jian Lv, Yinwei Li, Yanchao Wang, Zhongfang Chen, and Yanming Ma
  A Hidden Symmetry-Broken Phase of MoS2 Revealed as A Superior Photovoltaic Material
  J. Mater Chem. A 6, 16087 (2018)
 23. Yu Wang, Man Qiao, Yafei Li, and Zhongfang Chen
  A two-dimensional CaSi monolayer with quasi-planar pentacoordinate silicon
  Nanoscale Horiz. 3, 327 (2018)
 24. Yu Guo, Qisheng Wu, Yunhai Li, Ning Lu, Keke Mao, Yizhen Bai, Jijun Zhao, Jinlan Wang, and Xiaocheng Zeng
  Copper(I) sulfide: a two-dimensional semiconductor with superior oxidation resistance and high carrier mobility
  Nanoscale Horiz. (2018)
 25. Pengfei Lia, Wei Zhang, Dongdong Li, Changhao Liang, and XiaoCheng Zeng
  Multifunctional binary monolayers GexPy: Tunable bandgap, ferromagnetism, and photocatalyst for water splitting
  ACS Appl. Mater. Inter. 10, 19897 (2018)
 26. Xiaoyin Li, Shunhong Zhang, Cunzhi Zhang, and Qian Wang
  Stabilizing benzene-like planar N6 rings to form a single atomic honeycomb BeN3 sheet with high carrier mobility
  Nanoscale 10, 949 (2018)
 27. Chang Liu, Wenhui Wan, Jie Ma, Wei Guo, and Yugui Yao
  Robust Ferroelectricity in Two-dimensional SbN and BiP
  Nanoscale 10, 7984 (2018)
 28. YoungRok Lim, Fazel Shojaei, Kidong Park, Chan Su Jung, Jeunghee Park, Won Il Cho, and HongSeok Kang
  Arsenic for high-capacity lithium- and sodium-ion batteries
  Nanoscale 10, 7047 (2018)
 29. Qisheng Wu, Wen Wu Xu, Liang Ma, Jinlan Wang, and XiaoCheng Zeng
  Two-Dimensional AuMX2 (M = Al, Ga, In; X = S, Se) Monolayers Featuring Intracrystalline Aurophilic Interactions with Novel Electronic and Optical Properties
  Acs Appl. Mater. Inter. 10, 16739 (2018)
 30. Xiao Wang, Zhihao Feng, Ju Rong, Yannan Zhang, Yi Zhong, Jing Feng, Xiaohua Yu, Zhaolin Zhan
  Planar net-τ: A new high-performance metallic carbon anode material for lithium-ion batteries
  Carbon 10, 075 (2018)
 31. Pan Zhou , Zengsheng Ma, and Lizhong Sun
  Coexistence of Open and Closed Type Nodal lines Topological Semimetals in Two Dimensional B2C
  J. Mater. Chem. C 6, 1206 (2018)
 32. Dong Fan, Shaohua Lu, Yundong Guo, and Xiaojun Hu
  Two-dimensional stoichiometric boron carbides with unexpected chemical bonding and promising electronic properties
  J. Mater. Chem. C 6, 1651 (2018)
 33. Lingbiao Meng, Shuang Ni, Yingjuan Zhang, Bo Li, Xiuwen Zhou, and Weidong Wu
  Two-Dimensional Zigzag-Shape Cd2C Monolayer with a Desirable Bandgap and High Carrier Mobility
  J. Mater. Chem. C 6, 9175 (2018)
 34. Tekalign Terfa Debela, and Hong Seok Kang
  Phase polymorphism and electronic structures of TeSe2
  J. Mater. Chem. C 6, 10218 (2018)
 35. Niloofar Zarifi, Hanyu Liu, John S. Tse, and Eva Zurek
  Crystal Structures and Electronic Properties of Xe–Cl Compounds at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 122, 2941 (2018)
 36. Xiaoqiu Ye, Niloofar Zarifi, Eva Zurek, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  High Hydrides of Scandium under Pressure: Potential Superconductors
  J. Phys. Chem. C 122, 6298 (2018)
 37. Shifeng Qian, Xiaowei Sheng, Yong Zhou, Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, Yucheng Huang, Xiaofen Huang, Eryin Feng, and Wuying Huang
  Two-Dimensional Be2C with Octacoordinate Carbons and Negative Poisson’s Ratio
  J. Phys. Chem. C 122, 7959 (2018)
 38. Lulu Liu, Ziyuan Zhao, Tong Yu, Shoutao Zhang , Jianyan Lin, and Guochun Yang
  Hexagonal BC2N with Remarkably High Hardness
  J. Phys. Chem. C 122, 6801 (2018)
 39. Shichang Li, Bingyun Ao, Xiaoqiu Ye, Ruizhi Qiu, and Tao Gao
  New Insights into the Crystal Structures of Plutonium Hydrides from First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 122, 10103 (2018)
 40. Shoutao Zhang, Jianyan Lin, Yanchao Wang, Guochun Yang, Aitor Bergara, and Yanming Ma
  Nonmetallic FeH6 under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 122, 12022 (2018)
 41. Dongbao Luo, Yanchao Wang, Guochun Yang, and Yanming Ma
  Barium in High Oxidation States in Pressure-Stabilized Barium Fluorides
  J. Phys. Chem. C 122, 12448 (2018)
 42. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Guo-Jin Cao, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Structural Evolution of B2Sin–/0 (n = 3–12) Clusters: Size-Selected Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Calculations
  J. Phys. Chem. C 122, 2391 (2018)
 43. Meiye Jia, Jan Vanbuel, Piero Ferrari, Eva M. Fernández, Sandy Gewinner, Wieland Schöllkop
  Size Dependent H2 Adsorption on AlnRh+ (n = 1–12) Clusters
  J. Phys. Chem. C 122, 18247 (2018)
 44. Peifang Li, Xindi Du, Jingjing Wang, Cheng Lu, and haihua chen
  Probing the Structural Evolution and Stabilities of Medium-Sized MoBn0/- Clusters
  J. Phys. Chem. C 122, 20000 (2018)
 45. Ajay K. Mishra, Takaki Muramatsu, Hanyu Liu, Zachary M. Geballe, Maddury Somayazulu, Muhtar Ahart, Maria Baldini, Yue Meng, Eva Zurek, and Russell J. Hemley
  New Calcium Hydrides with Mixed Atomic and Molecular Hydrogen
  J. Phys. Chem. C 122, 19370 (2018)
 46. Tao Hu, Minmin Hu, Bo Gao, Wu Li, and Xiaohui Wang
  Screening Surface Structure of MXenes by High-Throughput Computation and Vibrational Spectroscopic Confirmation
  J. Phys. Chem. C 122, 18501 (2018)
 47. LiPing Ding, Peng Shao, FangHui Zhang, Cheng Lu, and XiaoFen Huang
  Prediction of Molybdenum Nitride from First-Principle Calculations: Crystal Structures, Electronic Properties, and Hardness
  J. Phys. Chem. C 122, 21039 (2018)
 48. Jianfu Li, Lei Sun, Xiao-li Wang, Hongyang Zhu, and Maosheng Miao
  Simple Route to Metal cyclo-N5¯ Salt: High-Pressure Synthesis of CuN5
  J. Phys. Chem. C 122, 22339 (2018)
 49. Shiyin Ma, Feng Peng, Shuangshuang Zhu, Shichang Li, and Tao Gao
  Novel Phase of AlN4 as a Possible Superhard Material
  J. Phys. Chem. C 122, 22660 (2018)
 50. Niloofar Zarifi, Tiange Bi, Hanyu Liu, and Eva Zurek
  Crystal Structures and Properties of Iron Hydrides at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 122, 24262 (2018)
 51. Xin Zhong, Lihua Yang, Xin Qu, Yanchao Wang, Jinghai Yang, and Yanming Ma
  Crystal Structures and Electronic Properties of Oxygen-rich Titanium Oxides at High Pressure
  Inorg. Chem. 57, 3254 (2018)
 52. Feiyang Chen, Meng Ju, Xiaoyu Kuang, and Yauyuen Yeung
  Insights into the Microstructure and Transition Mechanism for Nd3+-Doped Bi4Si3O12: A Promising Near-Infrared Laser Material
  Inorg. Chem. 57, 4563 (2018)
 53. Qiang Bian, Zhihua Yang, Yanchao Wang, Miriding Mutailipu, Yanming Ma, and Shilie Pan
  Computer-Assisted Design of a Superior Be2BO3F Deep-Ultraviolet Nonlinear-Optical Material
  Inorg. Chem. 57, 5716 (2018)
 54. Dianwei Hou, Arun S Nissimagoudar, Qiang Bian, Kui Wu, Shilie Pan, Wu Li, and Zhihua Yang
  Prediction and Characterization of NaGaS2, A High Thermal Conductivity Mid-Infrared Nonlinear Optical Material for High-Power Laser Frequency Conversion
  Inorg. Chem. (2018)
 55. Zhao Liu, Yan Liu, Da Li, Shuli Wei, Gang Wu, Fubo Tian, Kuo Bao, Defang Duan, Hongyu Yu, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Insights into Antibonding Induced Energy Density Enhancement and Exotic Electronic Properties for Germanium Nitrides at Modest Pressures
  Inorg. Chem. 57, 10416 (2018)
 56. Chunye Zhu, Wenjun Zhu ,and Yanqiang Yang
  Stability, Elastic Properties, and Deformation of LiBN2: A Potential High-Energy Material
  Inorg. Chem. 57, 6333 (2018)
 57. Lingbiao Meng, Yingjuan Zhang, Minjie Zhou, Jicheng Zhang, Xiuwen Zhou, Shuang Ni, and Weidong Wu
  Unique Zigzag-Shaped Buckling Zn2C Monolayer with Strain-Tunable Band Gap and Negative Poisson Ratio
  Inorg. Chem. 57, 1958 (2018)
 58. Meng Ju, MingMin Zhong, Cheng Lu, and Yauyuen Yeung
  Deciphering the Microstructure and Energy-Level Splitting of Tm3+-Doped Yttrium Aluminum Garnet
  Inorg. Chem. (2018)
 59. LiHuan Zhang, XinXin Xia, WeiGuo Sun, Cheng Lu, XiaoYu Kuang, BoLe Chen, and George Maroulis
  Probing the Structural and Electronic Properties of Dirhenium Halide Clusters: A Density Functional Theory Study
  Sci. Rep. 8, 6702 (2018)
 60. XueFeng Zhao, JiaJia Li, HaiRu Li, Caixia Yuan, Xinxin Tian, SiDian Li, YanBo Wu, JinChang Guo, and ZhiXiang Wang
  Viable aromatic BenHn stars enclosing a planar hypercoordinate boron or late transition metal
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 7217 (2018)
 61. Lingbiao Meng, Shuang Ni, Minjie Zhou, Yingjuan Zhang, Zhaoguo Li, and Weidong Wu
  Metal–semiconductor transition of two-dimensional Mg2C monolayer induced by biaxial tensile strain
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 32086 (2018)
 62. Ran Xiong, Dong Die, YongGen Xu, BenXia Zheng, and YaoChun Fu
  Probing the structural, electronic and magnetic properties of AgnSc (n = 1–16) clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 15824 (2018)
 63. Weiguo Sun, xinxin Xia, Cheng Lu, XiaoYu Kuang, and Andreas Hermann
  Probing the structural and electronic properties of zirconium doped boron clusters: Zr distorted B12 ligand framework
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23740 (2018)
 64. Hang Zhai, Zhen Qin, Dan Sun, Jianyun Wang, Chang Liu, Nan Min, and Quan Li
  Pressure-induced phase transition, metallization and superconductivity in ZrS2
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23656 (2018)
 65. Hui Li, Kyeongjae Cho, Shunfang Li, and Weichao Wang
  Tuning Electronic and Magnetic Properties of Mn-mullite Oxide Sub-nanoclusters via MnOn Polyhedron Units
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 16151 (2018)
 66. Lingyu Liu, Meng Hu, Chao Liu, Xiaowei Liang, Yilong Pan, Pan Ying, Zhisheng Zhao, Guoying Gao, Julong He, and Yongjun Tian
  Novel carbon polymorphs with cumulative double bonds in three-dimensional sp–sp2 hybrid framework
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 15022 (2018)
 67. Shijie Liu, Hui Du, Guoling Li, Liben Li, Xingqiang and Bingbing Li
  Two-dimensional carbon dioxide with high stability, a negative Poisson's ratio and a huge band gap
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 20615 (2018)
 68. Hongzhe Pan, Yin Han, Jianfu Li, Hongyu Zhang, Youwei Du, and Nujiang Tang
  Half-metallicity in a honeycomb–kagome-lattice Mg3C2 monolayer with carrier doping
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 14166 (2018)
 69. Zhixiao Liu, Huiqiu Deng, Wangyu Hu, Fei Gao, Shiguo Zhang, Perla B. Balbuena, and Partha P. Mukherjee
  Revealing reaction mechanisms of nanoconfined Li2S: implications for lithium–sulfur batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 11713 (2018)
 70. Tao Bo, PengFei Liu, Juping Xu, Junrong Zhang, Yuanbo Chen, Olle Eriksson, Fangwei Wang, and BaoTian Wang
  Hexagonal Ti2B2 monolayer: a promising anode material offering high rate capability for Li-ion and Na-ion batteries
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 22168 (2018)
 71. Rui Xu, Nan Gao, Hongdong Li, Dongchao Qiu, Qiliang Wang, and Shaoheng Cheng
  Two dimensional monolayer rhombic silicene on the diamond (111) surface
  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 21699 (2018)
 72. Yuanzheng Chen, Xinyong Cai, Hongyan Wang, Hongbo Wang and Hui Wang
  Novel triadius-like N4 specie of iron nitride compounds under high pressure
  Sci. Rep. 8, 10670 (2018)
 73. Zhixiong Kang, H. Y. He, Rui Ding, Junling Chen, and B. C. Pan
  Structures of WxNy Crystals and Their Intrinsic Properties: First-Principles Calculations
  Cryst. Growth Des. 18, 2270 (2018)
 74. Meng Hu, Xiao Dong, Yingju Wu, Lingyu Liu, Zhisheng Zhao, Xiang-Feng Zhou, Timothy A. Strobel, Guoying Gao, Yongjun Tian, and, Julong He
  Low-energy 3D sp2 carbons with versatile properties beyond graphite and graphene
  Dalton Trans. 47, 6233 (2018)
 75. Guangtao Liu, Hanyu Liu, Xiaolei Feng, and Simon A. T. Redfern
  High-pressure phase transitions of nitinol NiTi to a semiconductor with an unusual topological structure
  Phys. Rev. B 97, 140104 (2018)
 76. Binbin Liu, Wenwen Cui, Jingming Shi, Li Zhu, Ju Chen, Shuyi Lin, Ruiming Su, Jiayu Ma, Kang Yang, Meiling Xu, Jian Hao, Artur P. Durajski, Jingshan Qi, Yanling Li and Yinwei Li
  Effect of covalent bonding on the superconducting critical temperature of the H-S-Se system
  Phys. Rev. B 98, 174101 (2018)
 77. Cheng Lu, Maximilian Amsler, and Changfeng Chen
  Unraveling the structure and bonding evolution of the newly discovered iron oxide FeO2
  Phys. Rev. B 98, 054102 (2018)
 78. Qunchao Tong , Lantian Xue , Jian Lv , Yanchao Wang and Yanming Ma
  Accelerating CALYPSO Structure Prediction by Data-driven Learning of Potential Energy Surface
  Faraday Discuss. 211, 31 (2018)
 79. Qi-Yan Zhang, Qin-Fu Zhao, Xi-Min Liang, Xiao-Li Wang, Feng-Xian Ma, Bing-Bing Suo, Wen-Li Zou, Hui-Xian Han, Qi Song, Qi Wu, Ya-Wei Li, Hai-Yan Zhu
  Computational studies of electrochemical CO2 reduction on chalcogen doped Cu4 cluster
  Int. J. Hydrogen Energ. 43, 9935 (2018)
 80. XiBai, JinLv, Fu-QiangZhang, Jian-FengJia and Hai-Shun Wu
  Spin-orbit coupling effect on structural and magnetic properties of ConRh13−n (n = 0–13) clusters
  J. Magn. Magn. Mater. 451, 360 (2018)
 81. Pugeng Hou, Lili Lian, Yongmao Cai, Bao Liu, Bo Wang, Shuli Wei, and Da Li
  Structural phase transition and bonding properties of high-pressure polymeric CaN3
  Rsc. Adv. 8, 4314 (2018)
 82. Rongmei Yu, Ermiao Sun, Liguang Jiao, Yongmao Ca, Hongbo Wang and Yansun Yao
  Crystal structures of transition metal pernitrides predicted from first principles
  Rsc. Adv. 8, 36412 (2018)
 83. Qian Li, Jianyun Wang, and Hanyu Liu
  Theoretical research on novel orthorhombic tungsten dinitride from first principles calculations
  Rsc. Adv. 8, 9272 (2018)
 84. Feng Li, Urs Aeberhard, Hong Wu, Man Qiao, and Yafei Li
  Global minimum beryllium hydride sheet with novel negative Poisson's ratio: first-principles calculations
  Rsc. Adv. 8, 19432 (2018)
 85. Qun Wei, Quan Zhang, Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Bing Wei
  A new tetragonal superhard metallic carbon allotrope
  J. Alloy. Compd. 769, 347 (2018)
 86. Liang Zhao, Jiguang Du, Gang Jiang
  Stability, electronic and magnetic properties of small M-doped rhodium clusters
  J. Alloy. Compd. 745, 497 (2018)
 87. Yuhang Zhang, Xuecheng Shao, Yanbin Zheng, Limin Yan, Pinwen Zhu, Yan Li, Huailiang Xu
  Pressure-induced structural transitions and electronic topological transition of Cu2Se
  J. Alloy. Compd. 732, 280 (2018)
 88. Yang Xiao, Meng Ju, Xiaoyu Kuang, Yauyuen Yeung
  A systematic study of the microstructure and laser characteristics of Pr3+-doped lithium lutetium fluoride
  J. Alloy. Compd. 749, 391 (2018)
 89. Dan Zhou, Ying Xu, Ligang Bai, Bingjun Shen, Xingye Wang, Yonggang Zou, Jian Tian
  Evolution of crystal structures and electronic properties for TiS2 at high pressure
  J. Alloy. Compd. 757, 448 (2018)
 90. Mei Tang, ZhenWei Niu, XiuLu Zhang, LingCang Cai
  Structural stability of FeO2 in the pressure range of lower mantle
  J. Alloy. Compd.765, 271 (2018)
 91. Haijun Li, Ying Xu, Xiuping Sun, Sihan Wang
  Mg3X2 (X = C, Si) monolayer in a honeycomb-kagome lattice: A global Minimum structure
  J. Alloy. Compd. 765 969 (2018)
 92. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei
  Unexpected ground-state crystal structures and mechanical properties of transition metal pernitrides MN2 (M= Ti, Zr, and Hf)
  J. Alloy. Compd. 774, 918 (2018)
 93. Lingbiao Meng, Yingjuan Zhang, Jicheng Zhang, and Weidong Wu
  Completely flat two-dimensional Zn3O2 monolayer with triangle and pentangle coordinated networks
  J. Phys. Condens. Matter 30, 095301 (2018)
 94. Venkata S. Bhadram, Hanyu Liu, Enshi Xu, Tianshu Li, Vitali B. Prakapenka, Rostislav Hrubiak, Stephan Lany, and Timothy A. Strobel
  Semiconducting cubic titanium nitride in the Th3P4 structure
  Phys. Rev. Mater. 2, 011602 (2018)
 95. Jingming Shi, Wenwen Cui, Silvana Botti, and Miguel A. L. Marques
  Nitrogen-hydrogen-oxygen ternary phase diagram: New phases at high pressure form structural prediction
  Phys. Rev. Mater. 2, 023604 (2018)
 96. Jianjun Ying, Hanyu Liu, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, and Viktor V. Struzhkin
  Synthesis of new nickel hydrides at high pressure
  Phys. Rev. Mater. 2, 085409 (2018)
 97. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Yun Zhang, and Qun Wei
  Mechanical strength and origin of the strengthening effect of tantalum in superhard W0.5Ta0.5B monoboride
  Ceram. Int 44, 10463 (2018)
 98. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Structural evolution and bonding properties of Au2Sin−/0 (n = 1–7) clusters: Anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
  J. Chem. Phys. 148, 244306 (2018)
 99. Adebayo A. Adeleke, and Yansun Yao
  B1-B2 phase transition mechanism and pathway of PbS under pressure
  J. Chem. Phys. 148, 104503 (2018)
 100. Dong Fan, Shaohua Lu, Andrey A. Golov, Artem A. Kabanov, and Xiaojun Hu
  D-carbon: Ab initio study of a novel carbon allotrope
  J. Chem. Phys. 149, 114702 (2018)
 101. Meng Tang, Yanmei Zhang, Siya Li, Xi Wu, Yan Jia, and Guochun Yang
  Mixed-valence Compounds: AuO2 and AuS
  ChemPhysChem 19, 1 (2018)
 102. Dong Die, XuYing Shen, ChongYao Song, Quan Du
  The puzzling optical-absorption and photoelectron spectra of neutral and anionic Ag8 clusters
  Spectrochim Aata A 206, 535 (2018)
 103. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Guo-Jin Cao, Hong-Guang Xu, Wei-Jun Zheng
  Structural evolution and bonding properties of BSin-/0(n = 4-12) clusters:Size-selected anion photoelectron spectroscopy and theoretical calculations
  J. Chem. Phys. 149, 174314 (2018)
 104. Meiguang Zhang, Rui Cao, Meijie Zhao, Juan Du, and Ke Cheng
  Unexpected Ground-State Structure and Mechanical Properties of Ir2Zr Intermetallic Compound
  Materials 11, 103 (2018)
 105. Yanfei Hu, Guangfu Ji, Yachuan Yao, Jiaonan Yuan, and Weisen Xu
  Geometrical Structures and Electronic Properties of Ga6 and Ga5X (X = B, C, N, O, F, Al, Si, P, S, Cl) Clusters
  Materials 11, 552 (2018)
 106. Lingyu Liu, Meng Hu, Yilong Pan, Mei Xiong, Chao Liu, Yang Zhang, Kun Luo, Zhisheng Zhao, Guoying Gao, Dongli Yu, and Julong He
  Mechanically ductile 3D sp–sp2 microporous carbon
  J. Mater. Sci. 53, 4316 (2018)
 107. Shiru Lin, Yanchao Wang, Zhongfang Chen
  Two-dimensional aluminum monoxide nanosheets: A computational study
  Front. Phys. 13, 138109 (2018)
 108. Qun Wei, Quan Zhang, MeiGuang Zhang, HaiYan Yan, LiXin Guo, Bing Wei
  A novel hybrid sp-sp2 metallic carbon allotrope
  Front. Phys. 13, 136105 (2018)
 109. Jian Lv, Xin Yang, Dan Xu, YuXin Huang, HongBo Wang, and Hui Wang
  High-pressure polymorphs of LiPN2: A first-principles study
  Front. Phys. 13, 136104 (2018)
 110. DongDong Pang, XueQian Huang, HanYu Xuea, Can Zhang, ZhenLong Lv, ManYi Duan
  Properties of a predicted tetragonal carbon allotrope: First principles study
  Diam. Relat. Mater. 82, 50 (2018)
 111. Yan Huang, Ziyu Hu, Kaiyue Li, Xiaohong Shao
  First principles investigation on pressure induced phase transition and photocatalytic properties in RbPbCl3
  Comp. Mater. Sci. 143, 403 (2018)
 112. Xueyan Zhu, DeYe Lin, Jun Fang, XingYu Gao, YaFan Zhao, HaiFeng Song
  Structure and thermodynamic properties of zirconium hydrides by structure search method and first principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 150, 77 (2018)
 113. Jingyun Zhang, Qingfang Li, Cuihong Yang, Weifeng Rao
  Evolution of atomic and electronic structures of TaP under high pressure
  Comp. Mater. Sci. 142, 320 (2018)
 114. Shihui Guo, Jiemin Wang, He Du, Cheng Lu, Chuanzhao Zhang, Zhiwen Lu
  Structural and electronic properties of MnSi under high pressure:A first-principles calculation
  Comp. Mater. Sci. 142, 285 (2018)
 115. Yufei Gao, Yingju Wu, Quan Huang, Mengdong Ma, Yilong Pan, Mei Xiong, Zihe Li, Zhisheng Zhao, Julong He, Dongli Yu
  First principles studies of superhard BC6N phases with unexpected 1D metallicity
  Comp. Mater. Sci. 148, 157 (2018)
 116. Dan Xu, Bingtan Li, Toshiaki Iitaka, Qiliang Cui, Hongbo Wang, Hui Wang
  Exotic high-pressure behavior of double nitride CuPN2
  Comp. Mater. Sci. 152, 217 (2018)
 117. Yantao Wang, Erjun Zhao, Judong Zhao, Lei Fu, Chun Ying, Lin Lin
  Prediction of novel ground state and high pressure phases for W2N3: Firstprinciples
  Comp. Mater. Sci. 156, 215 (2018)
 118. Chun Ying, Tianhui Liu, Lin Lin, Erjun Zhao, Qingyu Hou
  New predicted ground state and high pressure phases of TcB3 and TcB4: First-principles
  Comp. Mater. Sci. 144, 154 (2018)
 119. Wenjing Li, Mingchun Lu, Lulu Chen, Xuedi Xu, Lili Gao, Jia Li, Xiaoming Zhou, Wenyan Liu, Xin Zhang, Miao Zhang
  Crystal structures of CsSi6 at high pressures
  Comp. Mater. Sci. 150, 144 (2018)
 120. Chao Liu, Mingwei Chen, Yi Yang, Jian Li, Cancan Shao, Penghui Li, Lingyu Liu, Julong He, Tongxiang Liang
  Theoretical exploring the mechanical and electrical properties of tI12-B6C4O2
  Comp. Mater. Sci. 150, 259 (2018)
 121. XiFu, YueE Xie, YuanPing Chen
  Predicting two-dimensional carbon phosphide compouds: C2P4 by the global optimization method
  Comp. Mater. Sci. 144, 70 (2018)
 122. Ai-Qin Hao, Bi-Zhi Xu and Jianfeng Jia
  An insight into the structures, stabilities and magnetic properties of Fe2Bn (n= 1–10) clusters
  Mater. Chem. Phys. 205, 1 (2018)
 123. Yongliang Guo, Juncai Chen, Changying Wang, Zhaoyong Jiao, Xuezhi Ke, Ping Hua
  First-principles study on structural, mechanical and electronic properties of thorium dichalcogenides under high pressure
  J. Nucl. Mater. 508, 147 (2018)
 124. Da Li, Yan liu, Fubo Tian, Shuli Wei, Zhao Liu, Defang Duan, Bingbing Liu, Tian Cui
  Pressure-induced superconducting ternary hydride H3SXe: A theoretical investigation
  Front. Phys. 13, 137107 (2018)
 125. ZhaoQi Wang, HaiYan Wang, ZhaoYi Zeng, Cheng Yan
  Ab initio investigation of possible lower-energy candidate structure for cationic water cluster (H2O) 12+ via particle swarm optimization method
  Struct. Chem. (2018)
 126. Shuang Zheng, Shoutao Zhang, Yu Sun, Jing Zhang, Jianyan Lin, Guochun Yang, and Aitor Bergara
  Structural and Superconducting Properties of Tungsten Hydrides Under High Pressure
  Front. Phys. 6, 101 (2018)
 127. Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Qun Wei, Yun Zhang
  A new orthorhombic ground-state phase and mechanical strengths of ternary B2CO compound
  Chem. Phys. Lett. 701, 86 (2018)
 128. Xinjun Sun, Changdong Liu, Yongliang Guo, Deyan Sun, Xuezhi Ke
  First-principles study on the phase transitions, crystal stabilities and thermodynamic properties of TiN under high pressure
  Phys. Lett. A 382, 656 (2018)
 129. Qun Wei, Chenyang Zhao, Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Yingjiao Zhou, Ronghui Yao
  A new superhard carbon allotrope: Orthorhombic C20
  Phys. Lett. A 382, 1685 (2018)
 130. Xiaohui Wang, Menglei Li, Fawei Zheng, Ping Zhang
  Crystal structure prediction of uranium hydrides at high pressure: A new hydrogen-rich phase
  Phys. Lett. A 382, 2959 (2018)
 131. Miaomiao Ma, Liren Liu, Hengjiang Zhu, Junzhe Lu, and Guiping Tan
  Structural and Superconducting Properties of Tungsten Hydrides Under High Pressure
  Mol. Phys. 116, 1804 (2018)
 132. Chenggang Li, Jinhai Gao, Jie Zhang, Wanting Song, Shuiqing Liu, Sizhuo Gao, Baozeng Ren, and Yanfei Hu
  Structures, stabilities and electronic properties of boron-doped silicon clusters B3Sin (n=1–17) and their anions
  Mol. Phys. (2018)
 133. Lanhui Huang, Yaru Zhao, Gangtai Zhang, Meiguang Zhang, Peiying Li, Yanfei Hu
  Prediction of HfB3 from first-principles calculations: crystal structures, stabilities, electronic properties and hardnesses
  Mol. Phys. (2018)
 134. Lanhui Huang, Yaru Zhao, Gangtai Zhang, Meiguang Zhang, Peiying Li, and Yanfei Hu
  Prediction of HfB3 from first-principles calculations: crystal structures, stabilities, electronic properties and hardnesses
  Mol. Phys. (2018)
 135. ShengJie Lu
  Probing the structural evolution and bonding properties of PtnC2−/0 (n = 1–7) clusters by density functional calculations
  Chem. Phys. Lett. 699, 218 (2018)
 136. ShengJie Lu
  Probing the geometric structures and electronic properties of anionic and neutral Pt3C2 clusters by density functional calculations
  Chem. Phys. Lett. 694, 70 (2018)
 137. ShengJie Lu
  Structures and bonding properties of PdnC2−/0 (n = 1–7) clusters
  Chem. Phys. Lett. 705, 65 (2018)
 138. ShengJie Lu, LiShun Wu, Feng Lin
  Probing the geometric structures and bonding properties in Nb2Si20−/0 clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phys. Lett. 709, 60 (2018)
 139. Sheng-Jie Lu, Li-Shun Wu, and FengLin
  Probing the structures and properties of Ti2Si20−/0 clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phys. Lett. 707, 108 (2018)
 140. Sheng-Jie Lu
  Exploring the structural evolution and electronic properties of medium-sized Nb2Sin−/0 (n = 13–20) clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phys. Lett. 713, 58 (2018)
 141. Haiyan Yan, Meiguang Zhang, Yun Zhang, and Qun Wei
  Pressure-induced structural phase transformation of yttrium diborocarbide at high pressure
  EPL-Europhus. Lett. 122, 36004 (2018)
 142. Yan Qian, Zhengwei Du, Renzhu Zhu, Haiping Wu, Erjun Kan, and Kaiming Deng
  Atomically thin mononitrides SiN and GeN: New two-dimensional wide band gap semiconductors
  EPL-Europhus. Lett. 122, 47002 (2018)
 143. Sheng-Jie Lu
  Exploring the structural evolution and electronic properties of medium-sized Nb2Sin−/0 (n = 13–20) clusters by density functional theory calculations
  Chem. Phy. Lett. 713, 58 (2018)
 144. Aihua Cao, Wenjuan Zhao, Qiongyu Zhou, Songli Liu, Lihua Gan
  A superhard allotrope of carbon: Ibam-C and its BN phase
  Chem. Phy. Lett. (2018)
 145. Tie Ye, Changgeng Luo, Bo Xu, Shuai Zhang, Haizhen Song, Genquan Li
  Probing the geometries and electronic properties of charged Zr2Sinq (n = 1–12, q = ±1) clusters
  Struct. Chem. 29, 139 (2018)
 146. WenQi Chen, Min Fu, HaiYan Wang, ZhaoYi Zeng, BaiRu Yu
  Ab initio investigation of the lower-energy candidate structures for (H2O)10+ water cluster
  AIP J. Chem. Phys. (2018)
 147. Lingyu Liu, Meng Hu, Chao Liu, Cancan Shao, Yilong Pan, Mengdong Ma, Yingju Wu, Zhisheng Zhao, Guoying Gao, and Julong He
  3D hybrid carbon composed of multigraphene bridged by carbon chains
  AIP Adv. 8, 015019 (2018)
 148. Changpeng Chen, Bin Huang, and Jinping Wu
 149. Be3N2 monolayer: A graphene-like two-dimensional material and its derivative nanoribbons
  AIP Adv. (2018)
 150. Da Li, Yan Liu, Fubo Tian, Shuli Wei, Zhao Liu, Defang Duan, Bingbing Liu, Tian Cui
  High-pressure structures of helium and carbon dioxide from first-principles calculations
  Solid State Commum. (2018)
 151. Sihan Wang, Haijun Li, Xiuping Sun, Ying Xu
  Novel structure of AgInS2 compound under high pressure: First principles calculations
  Solid State Commum. 284, 20 (2018)
 152. Niloofar Zarifi, and John S. Tse
  Structural Search for High Pressure CS2 and Xe–Cl Compounds
  J. Phys. Soc. Jpn. 87, 041014 (2018)
 153. YingQin Zhao, Lei Liu, Cui-E Hu, and Yan Cheng
  Ab initio investigation of structure, stability, thermal behavior and infrared spectra of (BN)4 cluster
  Comput. Theor. Chem. 1141, 1 (2018)
 154. ShengJie Lu, LiShun Wu, and Feng Lin
  Probing the geometric structures and bonding mechanisms of Cu-I hybrid clusters: Cu4I4−/0
  Comput. Theor. Chem. 1139, 102 (2018)
 155. Guangtao Liu, and Hanyu Liu
  First principles study of LiAlO2: new dense monoclinic phase under high pressure
  J. Phys.: Condens. Matter 30, 115401 (2018)
 156. ChengGang Li, JinCheng Zhou, YanFei Hu, BaoZeng Ren, JunTao Bai, XianKe Hu, and Wen Yang
  Computational Studies on the ScnNm (n + m=10) Clusters: Structure, Electronic and Vibrational Properties
  J. Clust. Sci. 29, 459 (2018)
 157. Zhao Yang, Dan Han, Guohong Chen, and Shiyou Chen
  Structural and electronic properties of the V-V compounds isoelectronic to GaN and isostructural to gray arsenic
  Mater. Res. Express (2018)
 158. HanYu Xue, Can Zhang, DongDong Pang, XueQian Huang, ZhenLong Lv, and ManYi Duan
  Studying the properties of a predicted tetragonal silicon by first principles
  Mater. Res. Express 5, 035910 (2018)
 159. HaiYan Wang, XiaoFeng Li, Lei Xu, XuSheng Li, and QianKu Hu
  Phase Transition and Physical Properties of InS
  Commun. Theor. Phys. 5, 035904 (2018)
 160. Dawei Zhou, Yangbing Zheng, Chunying Pu, Zhuo Wang, Xin Tang
  Computational Prediction to Two-Dimensional SnAs
  Chin. Phys. Lett. 35, 107101 (2018)
 161. Ruike Yang, Bao Chai, Qun Wei and Dongyun Zhang
  A first-principles study of the properties of two novel Si3P4 phases
  Int. J. Mod. Phys. B (2018)
 162. Guo Zhang, YuXin Zhao, Jun Zhu, YanJun Hao, Lin Zhang
  Structural, elastic, electronic and thermodynamic properties of ZrB2 under high-pressure: First-principle study
  Int. J. Mod. Phys. B 32, 1850199 (2018)
 163. Xi Fu, Jiyuan Guo, and Liming Li
  Computational prediction of two-dimensional monolayer B6C2P2 by the global optimization method
  Mod. Phys. Lett. B (2018)
 164. Rui Shi, Dong Wang, LiHua Gan
  A Potential Superhard Material m-BCN
  J. Superhard Mater. 40, 164 (2018)
 165. Xiangpo Du, Ziwei Wang, Hongbo Wang, Toshiaki Iitaka, Yuanming Pan, Hui Wang, and John S Tse
  Structures and Stability of Iron Halides at the Earth’s mantle and core pressures: Implications for the missing halogen paradox
  ACS Earth Space Chem. 2, 711 (2018)
 166. Marc Jäger, Rolf Schäfer, and Roy L. Johnston
  First principles global optimization of metal clusters and nanoalloys
  Adv. Phys.:X 3, 1516514 (2018)
 167. Haijun Zhang, Yunlong Liao, Guang Yang, and Xiaomeng Zhou
  Theoretical Studies on the Electronic and Optical Properties of Honeycomb BC3 monolayer: A Promising Candidate for Metal-free Photocatalysts
  ACS Omega 3, 10517 (2018)

2017

 1. Feng Peng, Ying Sun, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, Qiang Wu, and Yanming Ma
  Hydrogen Clathrate Structures in Rare Earth Hydrides at High Pressures: Possible Route to Room-Temperature Superconductivity
  Phys. Rev. Lett. 119, 107001 (2017)
 2. Zhili Zhu, Xiaolin Cai, Seho Yi, Jinglei Chen, Yawei Dai, Chunyao Niu, Zhengxiao Guo, Maohai Xie, Feng Liu, Jun-Hyung Cho, Yu Jia, and Zhenyu Zhang
  Multivalency-Driven Formation of Te-Based Monolayer Materials: A Combined First-Principles and Experimental study
  Phys. Rev. Lett. 119, 106101 (2017)
 3. Xuelong Wang, Ruijuan Xiao, Hong Li, and Liquan Chen
  Oxysulfide LiAlSO: A Lithium Superionic Conductor from First Principles
  Phys. Rev. Lett. 118, 195901 (2017)
 4. Xigui Yang, Mingguang Yao, Xiangying Wu, Shijie Liu, Shuanglong Chen, Ke Yang, Ran Liu, Tian Cui, Bertil Sundqvist, and Bingbing Liu
  Novel Superhard sp3 Carbon Allotrope from Cold-Compressed C70 Peapods
  Phys. Rev. Lett. 118, 245701 (2017)
 5. Hanyu Liu, Ivan I. Naumov, Roald Hoffmann, N. W. Ashcroft, and Russell J. Hemley
  Potential high-Tc superconducting lanthanum and yttrium hydrides at high pressure
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114, 6990 (2017)
 6. Victor Naden Robinson, Yanchao Wang, Yanming Ma, and Andreas Hermanna
  Stabilization of ammonia-rich hydrate inside icy planets
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114, 9003 (2017)
 7. Yunwei Zhang, Weikang Wu, Yanchao Wang, Shengyuan A. Yang, and Yanming Ma
  Pressure-Stabilized Semiconducting Electrides in Alkaline-Earth Metal Subnitrides
  J. Am. Chem. Soc. 139, 13798 (2017)
 8. Martin Rahm, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  Ternary Gold Hydrides: Routes to Stable and Potentially Superconducting Compounds
  J. Am. Chem. Soc. 139, 8740 (2017)
 9. Zhibin Gao, Xiao Dong, Nianbei Li, and Jie Ren
  Novel Two-Dimensional Silicon Dioxide with in-plane Negative Poisson's Ratio
  Nano Lett. 17, 772 (2017)
 10. Jie Liu, Tianshan Zhao, Shunhong Zhang, and Qian Wang
  A New Metallic Carbon Allotrope with High Stability and Potential for Lithium Ion Battery Anode Material
  Nano Energy 38, 263 (2017)
 11. Qisheng Wu, Wenwu Xu, Bingyan Qu, Liang Ma, Xianghong Niu, Jinlan Wang, and XiaoCheng Zeng
  Au6S2 Monolayer Sheets: Metallic and Semiconducting Polymorphs
  Mater. Horiz. 4, 1085 (2017)
 12. Cunzhi Zhang, Junyi Liu, Haoming Shen, Xin-Zheng Li, and Qiang Sun
  Identifying the Ground State Geometry of a MoN2 Sheet through a Global Structure Search and Its Tunable p-Electron Half-Metallicity
  Chem. Mater. 29, 8588 (2017)
 13. Ruiqi Zhang, Zhenyu Li, and Jinlong Yang
  Two-Dimensional Stoichiometric Boron Oxides as a Versatile Platform for Electronic Structure Engineering
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 4347 (2017)
 14. Yunwei Zhang, Hui Wang, Yanchao Wang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Computer-Assisted Inverse Design of Inorganic Electrides
  Phys. Rev. X 7, 011017 (2017)
 15. Tong Yu, Fei Li, Chunyu Liu, Shoutao Zhang, Haiyang Xu and Guochun Yang
  Understanding the role of lithium sulfide clusters in lithium–sulfur batteries
  J. Mater. Chem. A 5, 9293 (2017)
 16. Fazel Shojaei, Jae Ryang Hahn, and Hong Seok Kang
  Electronic structure and photocatalytic band offset of few-layer GeP2
  J. Mater. Chem. A 5, 22146 (2017)
 17. Tong Yu, Shoutao Zhang, Fei Li, Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Haiyang Xu, and Guochun Yang
  Stable and metallic two-dimensional TaC2 as an anode material for lithium-ion battery
  J. Mater. Chem. A 5, 18698 (2017)
 18. Shuo Wang, Junyi Liu, and Qiang Sun
  New allotropes of Li2MnO3 as cathode materials with better cycling performance predicted in high pressure synthesis
  J. Mater. Chem. A 5, 16936 (2017)
 19. Zhi-Hao Cui, Elisa Jimenez-Izal, and Anastassia N. Alexandrova
  Prediction of Two-Dimensional Phase of Boron with Anisotropic Electric Conductivity
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 1124 (2017)
 20. Xiaoyin Li, Qian Wang, and Puru Jena
  ψ-Graphene: A New Metallic Allotrope of Planar Carbon with Potential Applications as Anode Materials for Lithium-Ion Batteries
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 3234 (2017)
 21. Chunsheng Liu, Haohao Zhu, Xiaojuan Ye, and Xiaohong Yan
  Prediction of a new BeC monolayer with perfectly planar tetracoordinate carbons
  Nanoscale 9, 5854 (2017)
 22. Bing Wang, Shijun Yuan, Yunhai Li, Li Shi, and Jinlan Wang
  A New Dirac Cone Material: A Graphene-like Be3C2 Monolayer
  Nanoscale 9, 5577 (2017)
 23. Xin Qu, Jinghai Yang, Yanchao Wang, Jian Lv, Zhongfang Chen, and Yanming Ma
  A two-dimensional TiB4 monolayer exhibits planar octacoordinate Ti
  Nanoscale 9, 17983 (2017)
 24. Meiling Xu, Sen Shao, Bo Gao, Jian Lv, Quan Li, Yanchao Wang, Hui Wang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Anatase (101)-like Structural Model Revealed for Metastable Rutile TiO2(011) Surface
  Acs Appl. Mater. Inter. 9, 7891 (2017)
 25. Chuan-Zhao Zhang, Guoliang Sun, Jingjing Wang, Cheng Lu, Yuan-Yuan Jin, Xiaoyu Kuang, and Andreas Hermann
  Prediction of Novel High-Pressure Structures of Magnesium Niobium Dihydride
  Acs Appl. Mater. Inter. 9, 26169 (2017)
 26. haidi wang, Xingxing Li, Jiuyu Sun, Zhao Liu and Jinlong Yang
  BP5 Monolayer with Multiferroicity and Negative Poisson's Ratio: A Prediction by Global Optimization Method
  2D Mater. 4, 4 (2017)
 27. Xiangying Wu, Xuhan Shi, Mingguang Yao, Shijie Liu, Xigui Yang, Luyao Zhu, Tian Cui, and Bingbing Liu
  Superhard three-dimensional carbon with metallic conductivity
  Carbon 123, 311 (2017)
 28. Shoutao Zhang, Ziyuan Zhao, Lulu Liu, and Guochun Yang
  Pressure-induced stable BeN4 as a high-energy density material
  J. Power Sources 365, 115 (2017)
 29. Jingming Shi, Tiago F. T. Cerqueira, Wenwen Cui, Fernando Nogueira, Silvana Botti, and Miguel A. L. Marques
  High-throughput search of ternary chalcogenides for p-type transparent electrodes
  Sci. Rep. 7, 43179 (2017)
 30. Yun Zhang, Jingman Pang, Meiguang Zhang, Xiao Gu,and Li Huang
  Two-Dimensional Co2S2 monolayer with robust ferromagnetism
  Sci. Rep. 7, 15993 (2017)
 31. Yingxiang Cai, Yuqing Guo, Bo Jiang,and Yanan Lv
  Encapsulation of cathode in lithium-sulfur batteries with a novel two-dimensional carbon allotrope: DHP-graphene
  Sci. Rep. 7, 14948 (2017)
 32. Liping Ding, Peng Shao, Cheng Lu, Fanghui Zhang, and Liya Wang
  Iron-based magnetic superhalogens with pseudohalogens as ligands: An unbiased structure search
  Sci. Rep. 7, 45149 (2017)
 33. Jingyun Zhang, Cuihong Yang, Weifeng Rao, Jian Hao, and Yinwei Li
  Prediction of high-pressure phases of Weyl semimetal NbAs and NbP
  Sci. Rep.7, 13251 (2017)
 34. Tribhuwan Pandey, David S. Parker
  High potential thermoelectric figure of merit in ternary La3Cu3X4 (X = P, As, Sb and Bi) compounds
  Sci. Rep. 7, 14270 (2017)
 35. Yongliang Guo, Cun Yu, Jun Lin, Changying Wang, Cuilan Ren, Baoxing Sun, Ping Huai, Ruobing Xie, Xuezhi Ke, Zhiyuan Zhu, and Hongjie Xu
  Pressure-induced structural transformations and polymerization in ThC2
  Sci. Rep. 7, 45872 (2017)
 36. Chenggang Li, Zigang Shen, Yanfei Hu, Yanan Tang, Weiguang Chen, and Baozeng Ren
  Insights into the structures and electronic properties of Cun+1μ and CunSμ (n= 1–12; μ= 0, ±1) clusters
  Sci. Rep. 7, 1345 (2017)
 37. HaiRu Li, XinXin Tian, XueMei Luo, Miao Yan, YueWen Mu, HaiGang Lu and SiDian Li
  Heteroborospherene clusters Nin ∈ B40 (n = 1–4) and heteroborophene monolayers Ni2 ∈ B14 with planar heptacoordinate transition-metal centers in η7-B7 heptagons
  Sci. Rep. 7, 5701 (2017)
 38. Shijie Liu, Bo Liu, Xuhan Shi, Jiayin Lv, Shifeng Niu, Mingguang Yao, Quanjun Li, Ran Liu, Tian Cui and Bingbing Liu
  Two-dimensional Penta-BP5 Sheets: High-stability, Strain-tunable Electronic Structure and Excellent Mechanical Properties
  Sci. Rep. 7, 2404 (2017)
 39. Chenggang Li, Jie Zhang, Wuqin Zhang, Yanan Tang, Baozeng Ren, and YanFei Hu
  First-principle study of structural, electronic and magnetic properties of (FeC)n (n = 1–8) and (FeC)8TM (TM = V, Cr, Mn and Co) clusters
  Sci. Rep. 7, 17516 (2017)
 40. Feiyang Chen, Meng Ju, G. L. Gutsev, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, and Yauyuen Yeung
  Structure and luminescence properties of the Nd3+ doped Bi4Ge3O12 scintillation crystal: new insights from a comprehensive study
  J. Mater. Chem. C 5, 3079 (2017)
 41. Dong Fan, Shaohua Lu, Yundong Guo, and Xiaojun Hu
  Novel bonding patterns and optoelectronic properties of the two-dimensional SixCy monolayers
  J. Mater. Chem. C 5, 3561 (2017)
 42. Chenlong Xie, Mengdong Ma, Chao Liu, Yilong Pan, Julong He, Guoying Gao, Dongli Yu, Bo Xu, Yongjun Tian, and Zhisheng Zhao
  Superhard three-dimensional B3N4 with two-dimensional metallicity
  J. Mater. Chem. C 5, 5897 (2017)
 43. Meng Ju, Guo Liang Sun, Xiao-Yu Kuang, Cheng Lu, Yongsheng Zhu and Yau-yuen Yeung
  Theoretical investigation of the electronic structure and luminescence properties for NdxY1-xAl3(BO3)4 nonlinear laser crystal
  J. Mater. Chem. C 5, 7174 (2017)
 44. Fazel Shojaei, and Hong Seok Kang
  Partially Planar BP3 with High Electron Mobility as a Phosphorene Analog
  J. Mater. Chem. C 5, 11267 (2017)
 45. PengFei Liu , Liujiang Zhou, Sergei Tretiak, and LiMing Wu
  Two-dimensional Hexagonal M3C2 (M = Zn, Cd, Hg) Monolayer: Novel Quantum Spin Hall Insulators and Dirac Cone Materials
  J. Mater. Chem. C 5, 9181 (2017)
 46. Dong Fan, Shaohua Lu, Yun-dong Guo, and X. J. Hu
  Two-dimensional stoichiometric boron carbides with unexpected chemical bonding and promising electronic properties
  J. Mater. Chem. C 6, 1651 (2017)
 47. Feng Li, Yu Wang, Hong Wu, Zhifa Liu, Urs Aeberhard and Yafei Li
  Benzene-like N6 Rings in Be2N6 Monolayer: a Stable 2D Semiconductor with High Carrier Mobility
  J. Mater. Chem. C 5, 11515 (2017)
 48. Yanchao Wang, Sheng Wang, Yunwei Zhang, Jian Lv, Yue Chen, Weitao Zheng, and Yanming Ma
  Ground-State Crystal Structure of Strontium Peroxide Predicted from First Principles
  Inorg. Chem. 56, 7545 (2017)
 49. Miao Zhang, Yanan Guo, Li Zhu, Xiaolei Feng, Simon A. T. Redfern, Jiuhua Chen, Hanyu Liu, and John S. Tse
  Crystal Structures of CaB3N3 at High Pressures
  Inorg. Chem. 56, 7449 (2017)
 50. Zhao Liu, Da Li, Shuli Wei, Wenjie Wang, Fubo Tian, Kuo Bao, Defang Duan, Hongyu Yu, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Bonding Properties of Aluminum Nitride at High Pressure
  Inorg. Chem. 56, 7494 (2017)
 51. Xiaofeng Li, and Feng Peng
  Superconductivity of Pressure-Stabilized Vanadium Hydrides
  Inorg. Chem. 56, 13759 (2017)
 52. Li-Ping Ding, Peng Shao, Cheng Lu, Fang-Hui Zhang, Yun Liu, and Qiang Mu
  Prediction of the Iron-Based Polynuclear Magnetic Superhalogens with Pseudohalogen CN as Ligands
  Inorg. Chem. 56, 7928 (2017)
 53. Weiguo Sun, Jingjing Wang, Cheng Lu, Xinxin Xia, Xiaoyu Kuang, and Andreas Hermann
  Evolution of the Structural and Electronic Properties of Medium-Sized Sodium Clusters: A Honeycomb-Like Na20 Cluster
  Inorg. Chem. 56, 1241 (2017)
 54. Yangmei Chen, Hua Y. Geng, Xiaozhen Yan, Yi Sun, Qiang Wu, and Xiangrong Chen
  Prediction of Stable Ground-State Lithium Polyhydrides under High Pressures
  Inorg. Chem. 56, 3867 (2017)
 55. Shoutao Zhang, Fei Li, Haiyang Xu, and Guochun Yang
  Pressure-Induced Stable Beryllium Peroxide
  Inorg. Chem. 56, 5233 (2017)
 56. Bole Chen, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Xinxin Xia, Hongxiao Shi, and George Maroulis
  Structural Stability and Evolution of Medium-Sized Tantalum-Doped Boron Clusters: A Half-Sandwich-Structured TaB12– Cluster
  Inorg. Chem. 57, 343 (2017)
 57. Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Tong Yu, Guochun Yang, and Aitor Bergara
  Pressure-Induced Stable Li5P for High-Performance Lithium-Ion Batteries
  J. Phys. Chem. C 121, 21199 (2017)
 58. Chunying Pu, Dawei Zhou, Yafei Li, Hanyu Liu, Zhongfang Chen, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Two-Dimensional C4N Global Minima: Unique Structural Topologies and Nanoelectronic Properties
  J. Phys. Chem. C 121, 2669 (2017)
 59. Huaiyong Zhang, Feng Xi, Zhaoyi Zeng, Xiangrong Chen, and Lingcang Cai
  First-Principles Predictions of Phase Transition and Mechanical Properties of Tungsten Diboride under Pressure
  J. Phys. Chem. C 121, 7937 (2017)
 60. Haisheng Li, Xingju Zhao, Donghui Wei, Liben Li, and Shunfang Li
  Unexpected Odd-Even Oscillation in the Enhanced Chemical Activities of the Run (n=2-14) Nanoclusters for H2O Adsorption and Splitting
  J. Phys. Chem. C 121, 7188 (2017)
 61. Hong-Xiao Shi, Weiguo Sun, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Xin Xin Xia, Bole Chen, and Andreas Hermann
 62. Probing the Interactions of O2 with Small Gold Cluster AunQ (n = 2-10, Q = 0, -1): A Neutral Chemisorbed Complex Au5O2 Cluster Predicted
  J. Phys. Chem. C 121, 24886 (2017)
 63. Sheng Gong, Cunzhi Zhang, Shuo Wang, and Qian Wang
  Ground-State Structure of YN2 Monolayer Identified by Global Search
  J. Phys. Chem. C 121, 10258 (2017)
 64. Lei Zhao, Wencai Yi, Jorge Botana, Feng Long Gu, and Maosheng Miao
  Nitrophosphorene: A 2D Semiconductor with Both Large Direct Gap and Superior Mobility
  J. Phys. Chem. C 121, 28520 (2017)
 65. Sheng-Jie Lu, Hong-Guang Xu, Xi-Ling Xu and Wei-Jun Zheng
  Anion Photoelectron Spectroscopy and Theoretical Investigation on Nb2Sin–/0 (n = 2–12) Clusters
  J. Phys. Chem. C 121, 11851 (2017)
 66. Lulu Liu, Ziyuan Zhao, Shoutao Zhang, Tong Yu, and Guochun Yang
  Tetragonal Structure BC4 as a Superhard Material
  J. Phys. Chem. C 121, 10119 (2017)
 67. Shuli Wei, Da Li, Zhao Liu, Wenjie Wang, Fubo Tian, Kuo Bao, Defang Duan, Bingbing Liu, and Tian Cui
  A Novel Polymerization of Nitrogen in Beryllium Tetranitride at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 121, 9766 (2017)
 68. Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Tong Yu, Guochun Yang, and Aitor Bergara
  Pressure Induced Stable Li5P for High-Performance Lithium-Ion Batteries
  J. Phys. Chem. C 121, 21199 (2017)
 69. Zizhong Zhu, Ping Wu, Shunqing Wu, Linhan Xu, Yixu Xu, Xin Zhao, CaiZhuang Wang, and KaiMing Ho
  An Efficient Scheme for Crystal Structure Prediction Based on Structural Motifs
  J. Phys. Chem. C 121, 11891 (2017)
 70. Meiling Xu, Sheng Wang and Hui Wang
  Anatase (001)-1 x 4 reconstructed surface and its reactivity
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16615 (2017)
 71. Lingbiao Meng, Shuang Ni, Minjie Zhou, Yingjuan Zhang, Zhaoguo Li, and Weidong Wu
  Metal-semiconductor transition of two-dimensional Mg2C monolayer induced by biaxial tensile strain
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 32086 (2017)
 72. Johan van der Tol, Dewei Jia, Yejun Li, Valeriy Chernyy, Joost M Bakker, M T Nguyen, Peter Lievens and Ewald Janssens
  Structural assignment of small cationic silver clusters by far-infrared spectroscopy and DFT calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 19360 (2017)
 73. Peng Shao, BoLe Chen, LiPing Ding, DaoBin Luo, Cheng Lu, and XiaoYu Kuang
  Prediction of hypervalent molecules: investigation on MnC (M = Li, Na, K, Rb and Cs; n = 1–8) clusters
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 25289 (2017)
 74. Dan Zhou, Quan Li, Wei Tao Zheng, Yanming Ma, and Changfeng Chen
  Structural Metatransition of Energetically Tangled Crystalline Phases
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 4560 (2017)
 75. Meiling Xu, Xianqi Song, and Hui Wang
  Substrate and band bending effects on monolayer FeSe on SrTiO3(001)
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 7964 (2017)
 76. Jingjing Wang, Guoliang Sun, Panlong Kong, Weiguo Sun, Cheng Lu, Feng Peng, and Xiaoyu Kuang
  Novel structural phases and electrical properties of Si3B under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16206 (2017)
 77. Beizhou Wang, Ning Zhao, Youwei Wang, Wenqing Zhang, Wencong Lu, Xiangxin Guo, and Jianjun Liu
  Electrolyte-controlled discharge product distribution of Na–O2 batteries: a combined computational and experimental study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 2940 (2017)
 78. Shuli Wei, Da Li, Zhao Liu Xin Li, Fubo Tian, Defang Duan, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Alkaline-Earth Metal (Mg) Polynitrides at High Pressure as Possible High-Energy Materials
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 9246 (2017)
 79. Rulong Zhou, Jun Dai, and XiaoCheng Zeng
  Structural, electronic and mechanical properties of sp3-hybridized BN phases
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 9923 (2017)
 80. Yanbin Ma, Defang Duan, Ziji Shao, Da Li, Liyuan Wang, Hongyu Yu, Fubo Tian, Hui, Xie, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Prediction of superconducting ternary hydride MgGeH6: from divergent high-pressure formation routes
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 27406 (2017)
 81. Qinghua Wu, Qianku Hu, Yiming Hou, Haiyan Wang, Aiguo Zhou, Libo Wang, Guohua Cao
  Unexpected ground-state structures and properties of carbon nitride C3N at ambient and high pressures
  Materials & Design 140, 45 (2017)
 82. Bailu Yan, Zheng Zhao, Yingcheng Zhou, Wenyan Yuan, Jian Li, Jun Wu, Daojian Cheng
  A particle swarm optimization algorithm with random learning mechanism and Levy flight for optimization of atomic clusters
  Comput. Phys. Commun. 219, 79 (2017)
 83. Zhanghui Chen, Weile Jia, Xiangwei Jiang, ShuShen Li, LinWang Wang
  SGO: A fast engine for ab initio atomic structure global optimization by differential evolution
  Comput. Phys. Commun. 219, 35 (2017)
 84. Jian Zhou, and Puru Jena
  Two-dimensional topological crystalline quantum spin Hall effect in transition metal intercalated compounds
  Phys. Rev. B 95, 081102 (2017)
 85. Yanbin Ma, Defang Duan, Ziji Shao, Hongyu Yu, Hanyu Liu, Fubo Tian, Xiaoli Huang, Da Li, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Divergent synthesis routes and superconductivity of ternary hydride MgSiH6 at high pressure
  Phys. Rev. B 96, 144518(2017)
 86. Busheng Wang, Qing Lu, Yanfeng Ge, Kaicheng Zhang, Wenhui Xie, Wu-Ming Liu, and Yong Liu
  Magnetic diversity in stable and metastable structures of CrAs
  Phys. Rev. B 96, 134116 (2017)
 87. Guangtao Liu, Stanislav Besedin, Alla Irodova, Hanyu Liu, Guoying Gao, Mikhail Eremets, Xin Wang, and Yanming Ma
  Nb-H system at high pressures and temperatures
  Phys. Rev. B 95, 104110 (2017)
 88. Wei Luo, Ke Xu, and Hongjun Xiang
  Two-dimensional hyperferroelectric metals: A different route to ferromagnetic-ferroelectric multiferroics
  Phys. Rev. B 96, 235415 (2017)
 89. Shifeng Qian, Xiaowei Sheng, Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, and Bo Song
  Theoretical study of stability and superconductivity of ScHn (n = 4–8) at high pressure
  Phys. Rev. B 96, 094513 (2017)
 90. Adebayo A. Adeleke, Michael J. Greschner, Arnab Majumdar, Biao Wan, Hanyu Liu, Zhiping Li, Huiyang Gou, and Yansun Yao
  Single-bonded allotrope of nitrogen predicted at high pressure
  Phys. Rev. B 96, 224104 (2017)
 91. Jin Yu, Lihua Qu, Edo van Veen, Mikhail I. Katsnelson, and Shengjun Yuan
  Hyperhoneycomb boron nitride with anisotropic mechanical, electronic, and optical properties
  Phys. Rev. Mater. 1, 045001 (2017)
 92. Yuwei Li, Lijun Zhang, and David J. Singh
  New stable ternary alkaline-earth metal Pb(II) oxides: Ca/Sr/BaPb2O3 and BaPbO2
  Phys. Rev. Mater. 1, 055001 (2017)
 93. Lin Si, and Chunmei Tang
  The reversible hydrogen storage abilities of metal Na (Li, K, Ca, Mg, Sc, Ti, Y) decorated all-boron cage B28
  Int. J. Hydrogen Energy 42, 16611 (2017)
 94. Fanhao Jia, Yuting Qi, Shunbo Hu, Tao Hu, Musen Li, Guodong Zhao, Jihua Zhang, Alessandro Stroppa and Wei Ren
  Structural properties and strain engineering of a BeB2 monolayer from first-principles
  Rsc. Adv. 7, 38410 (2017)
 95. Dandan Wang, ZhongHui Suna, DongXue Han, Lei Liu, and Li Niu
  Ti3BN monolayer: the MXene-like material predicted by first-principles calculations
  Rsc. Adv. 7, 11843 (2017)
 96. Pengyue Gao, Sheng Wang, Jian Lv, Yanchao Wang and Yanming Ma
  A database assisted protein structure prediction method via a swarm intelligence algorithm
  Rsc. Adv. 7, 39869 (2017)
 97. Fei Lia, Dashuai Wang, Henan Du, Dan Zhou, Yanming Ma, and Yanhui Liu
  Structural evolution of FeH4 under high pressure
  Rsc. Adv. 7, 12570 (2017)
 98. Ziyuan Zhao, Lulu Liu, Shoutao Zhang, Tong Yu, Fei Li, and Guochun Yang
  Phase diagram, stability and electronic properties of an Fe–P system under high pressure: a first principles study
  Rsc. Adv. 7, 15986 (2017)
 99. Chao Liu, Mingwei Chen, Julong He, Shuangshuang Yu, and Tongxiang Liang
  Superhard B2CO phases derived from carbon allotropes
  Rsc. Adv. 7, 52192 (2017)
 100. Bo Zhang, Lailei Wu, and Zhihong Li
  Predicted structural evolution and detailed insight into configuration correlation, mechanical properties of silicon–boron binary compounds
  Rsc. Adv. 7, 16109 (2017)
 101. PeiFang Li, GuoLiang Sun, Jianping Bai, Weihua Wang, Gang Bao, and Cheng Lu
  A Detailed Investigation on the Geometric and Electronic Structures of CoBQn (n = 2-10, Q = 0, -1) Clusters
  New J. Chem. 41, 11208 (2017)
 102. Mei Xiong, Kun Luo, Yilong Pan, Lingyu Liu, Guoying Gao, Dongli Yu, Julong He, Bo Xu, and Zhisheng Zhao
  Hard three-dimensional BN framework with one-dimensional metallicity
  Journal of Alloys and Compounds 731, 364 (2017)
 103. Yanhua Li, Congzhong Cai, Yonghong Gu, Wende Cheng, Wen Xiong,and Chengjun Zhao
  Novel electronic properties of a new MoS2/TiO2 heterostructure and potential applications in solar cells and photocatalysi
  Appl. Surf. Sci. 414, 34 (2017)
 104. Zhongyu Wang, Yucai Li, Hengtao Li, Ismail Harrana, Mingzhen Jia, Hui Wang, Yuanzheng Chen, Hongyan Wang, and Nannan Wu
  Prediction and characterization of the marcasite phase of iron pernitride under high pressure
  J. Alloy. Compd. 702, 132 (2017)
 105. Gangtai Zhang, Rui Gao, Yaru Zhao, Tingting Bai, and Yanfei Hu
  First-principles investigation on crystal structure and physical properties of HfB4
  J. Alloy. Compd. 723, 802 (2017)
 106. Ismail Harran, Yuanzheng Chen, Hongyan Wang, Hengtao Li, Yucai Li, and Li Tao
  High-pressure induced phase transition of FeS2: Electronic, mechanical and thermoelectric properties
  J. Alloy. Compd. 710, 267 (2017)
 107. Bing Zhu, Dong Die, Rencai Li, Hui Lan, Benxia Zheng,and Zhiqin Li
  Insights into the structural, electronic and magnetic properties of Ni-doped gold clusters: Comparison with pure gold clusters
  J. Alloy. Compd. 696, 402 (2017)
 108. Yuhang Zhang, Liyan Song, Xuecheng Shao, Yan Li, Pinwen Zhu, Huailiang Xu, and Junyou Yang
  Pressure-induced electronic topological transitions in the chargedensity-wave material In4Se3
  J. Alloy. Compd. 715, 237 (2017)
 109. Shihui Guo, Jiemin Wang, He Du, Cheng Lu, Chuanzhao Zhang, Zhiwen Lu
  Structural and electronic properties of MnSi under high pressure: A first-principles calculation
  Comp. Mater. Sci. 142, 285 (2017)
 110. Xi Fu, YueE Xie, and YuanPing Chen
  Predicting two-dimensional carbon phosphide compouds:C2P4 by the global optimization method
  Comp. Mater. Sci. 144, 70 (2017)
 111. Jingyun Zhang, Qingfang Li, Cuihong Yang, Weifeng Rao
  Evolution of atomic and electronic structures of TaP under high pressure
  Comp. Mater. Sci. 142, 320 (2017)
 112. Yan Huang, Ziyu Hu , Kaiyue Li, and Xiaohong Shao
  First principles investigation on pressure induced phase transition and photocatalytic properties in RbPbCl3
  Comp. Mater. Sci. 143, 403 (2017)
 113. Qun Wei, Quan Zhang, Haiyan Yan ,Meiguang Zhang ,Xiaofeng Shi ,Xuanmin Zhu
  Prediction of stable ground-state and pressure-induced phase transition of molybdenum monosulfide
  Mater. Sci. & Engineering B 226, 114 (2017)
 114. C.G.Tan, P.Zhou, J.G.Lin, and L.Z.Sun
  Prediction of two-dimensional BiSb with puckered structure
  Phys. Status Solidi RRL 11, 1700051 (2017)
 115. Dong Die, BenXia Zheng, XiaoYu Kuang, ZhengQuan Zhao, JianJun Guo and Quan Du
  Exploration of the Structural, Electronic and Tunable Magnetic Properties of Cu4M (M = Sc-Ni) Clusters
  Materials 10, 946 (2017)
 116. Lei Feng, Fei Wang, Wufeng Jiang, Chen Chen, Yuzhu Zhang, Jingbo Ren, and Zhenguo Wang
  The Study on the Structure of Pure Iron Under A High Pressure of 100GPa
  Adv. in Mater. 6, 7 (2017)
 117. Peifang Li, Tingting Mei, Linxia Lv, Cheng Lu, Weihua Wang, Gang Bao, and Gennady L. Gutsev
  Structure and Electronic Properties of Neutral and Negatively Charged RhBn Clusters (n = 3−10): A Density Functional Theory Study
  J. Phys. Chem. A 121, 6510 (2017)
 118. Ran Xiong, Dong Die, Lu Xiao, Yonggen Xu, and Xuying Shen
  Probing the Structural, Electronic, and Magnetic Properties of AgnV(n = 1–12) Clusters
  Nanoscale Res. Lett. 12, 625 (2017)
 119. Xinxin Zhang, Yu Zhao, Miao Zhang, Hanyu Liu, Yansun Yao, Taimin Cheng, and Hui Chen
  Novel boron channel-based structure of boron carbide at high pressures
  J. Phys. : Condens. Mat. 29, 455401 (2017)
 120. Lingyu Liu, Meng Hu, Yilong Pan, Mei Xiong, Chao Liu, Yang Zhang, Kun Luo, Zhisheng Zhao, Guoying, GaoDongli Yu, Julong He
  Mechanically ductile 3D sp–sp2 microporous carbon
  J. Mater. Sci. 53, 4316 (2017)
 121. Lingquan Zhao, Xin Qu, Yanchao Wang, Jian Lv, Lijun Zhang, Ziyu Hu, Guangrui Gu, and Yanming Ma
  Effects of manganese doping on the structure evolution of small-sized boron clusters.
  J. Phys. Condens. Matter 29, 265401 (2017)
 122. Chao Liu, Zhisheng Zhao, Kun Luo, Meng Hu, Mengdong Ma,and Julong He
  Superhard orthorhombic phase of B2CO compound
  Diam. Relat. Mater. 73, 87 (2017)
 123. Guangzong Xing, Yuwei Li, Xiaofeng Fan, Lijun Zhang, Weitao Zheng, and David J. Singh
  Sn2Se3: A conducting crystalline mixed valent phase change memory compound
  J Appl. Phys. 121, 225106 (2017)
 124. Adebayo A. Adeleke, Ericmoore Jossou, and Yansun Yao
  Stable BaCl solid at high pressure: Prediction and characterization using first principles approach
  J Appl. Phys. 122, 235902 (2017)
 125. Zezhong Han, Yong Lu, Wei Wang, Zhiling Hou, and Xiaohong Shao
  The novel structure and superconductivity of zirconium hydride
  Comp. Mater. Sci. 134, 38 (2017)
 126. Chun Ying, Tianhui Liu, Lin Lin, Erjun Zhao, and Qingyu Hou
  New predicted ground state and high pressure phases of TcB3 and TcB4: First-principles
  Comp. Mater. Sci. 144, 154 (2017)
 127. Qian Li, Lei Sha, Chunye Zhu, and Yansun Yao
  New multifunctional tungsten nitride with energetic N6 and extreme hardness predicted from first principles
  EPL (Europhysics Lett.) 118, 46001 (2017)
 128. Zhen Liu, Jorge Botana, Maosheng Miao, and Dadong Yan
  Unexpected Xe anions in XeLin intermetallic compounds
  EPL (Europhysics Lett.) 117, 26002 (2017)
 129. Huijuan Cui, Menglei Li, Fawei Zheng, Ping Zhang
  van Hove singularities and tight-binding model in high-temperature superconductor H3Se
  Phys. Lett. A 381, 2526 (2017)
 130. Xu Zhang, Zihe Zhang, Xudong Zhao, Dihua Wu, and Zhen Zhou
  MnBx Monolayers with Quasi-Planar Hypercoordinate Mn Atoms and Unique Magnetic and Mechanical Properties
  FlatChem 4, 42 (2017)
 131. Junwei Jia, Dandan Liu, Aijie Mao, Xinxin Xia, Xiaoyu Kuang, and Yang Xiao
  A systematic investigation of the geometries, electronic and magnetic properties of AlnAsq (q = −1, 0, +1; n = 1–16) clusters: a DFT calculation
  Mol. Phys. 115, 3033 (2017)
 132. Yilong Pan, Chenlong Xie, Mei Xiong, Mengdong Ma, Lingyu Liu, Zihe Li, Shuangshuang Zhang, Guoying Gao, Zhisheng Zhao, Yongjun Tian, Bo Xu, and Julong He
  A superhard sp3 microporous carbon with direct bandgap
  Chem. Phys. Lett. 689, 68 (2017)
 133. Haiping Wu, Yan Qian, Zhengwei Du, Renzhu Zhu, Erjun Kan, and Kaiming Deng
  Prediction of another semimetallic silicene allotrope with Dirac fermions
  Physics Letters A 381, 3754 (2017)
 134. Xinjun Sun, Changdong Liu, Yongliang Guo, Deyan Sun, , Xuezhi Ke
  First-principles study on the phase transitions, crystal stabilities and thermodynamic properties of TiN under high pressure
  Physics Letters A 382, 656 (2017)
 135. Bao-Juan Lu, Xiao-Tian Li, Yu-Jun Zhao, Zhao-Yi Wang, and Xiao-Bao Yang
  Structural stabilities and electronic properties of Mg28-nAln clusters: A firstprinciples study
  AIP Advances 7, 095023 (2017)
 136. Caihui Feng, Jingfeng Shan, Aoshu Xu, Yang Xu, Meiguang Zhang, Tingting Lin
  First-principle study of pressure-induced phase transitions and electronic properties of electride Y2C
  Solid State Commun. 266, 34 (2017)
 137. Qian Li Yanan Guo, Miao Zhang, and Xinlei Ge
  Pressure-induced structural phase transformation and superconducting properties of titanium mononitride
  Solid State Commun. 271, 16 (2017)
 138. Zhao-Qi Wang, Cui-E Hu, Xiang-Rong Chen, Yan Cheng, and Qi-Feng Chen
  Ab initio investigation of structure, spectrum, aromaticity and electronic properties of C10 carbon cluster
  Comput. Theor. Chem. 15, 1118 (2017)
 139. Lan-Ting Shia, Mei Tanga, Xiang-Rong Chena, Cui-E Hub, and Yan Cheng
  Ab initio study of cationic water cluster (H2O)9+ via particle swarm optimization algorithm
  Comput. Theor. Chem. 1120, 102 (2017)
 140. Guojun Li, Cuie Hu, Mei Tang, Xiangrong Chen, and Lingcang Cai
  Ab initio investigation of possible candidate structures and properties of water cluster (H2O)7+ via particle swarm optimization method
  Comput. Theor. Chem. 1099, 123 (2017)
 141. Dawei Zhou, Yonghui Zhou, Chunying Pu, Xuliang Chen, Pengchao Lu, Xuefei Wang, Chao An, Ying Zhou, Feng Miao, Ching-Hwa Ho, Jian Sun, Zhaorong Yang, and Dingyu Xing
  Pressure-induced metallization and superconducting phase in ReS2
  NPJ Quantum Materials 2, 19 (2017)
 142. Jianfei Zhang, Lixia Zhao, Xiaojuan Feng, Hongyu Zhang, Meng Zhang, and Youhua Luo
  First-Principles Investigation of Trimetallic Clusters: GaMnLin (n = 1–12)
  J. Clust. Sci. 28, 2323 (2017)
 143. Maosheng Miao, Jorge Botana, Michael Pravica, Daniel Sneed, and Changyong Park
  Inner-shell chemistry under high pressure
  Jpn. J. Appl. Phys. 56, 05FA10 (2017)
 144. Dong Chen, Ke Cheng, and BeiYing Qi
  The electronic, optical, and thermodynamical properties of tetragonal, monoclinic, and orthorhombic M3N4(M=Si, Ge, Sn):A first-principles study
  Chin. Phys. B 26, 046303 (2017)
 145. Dongmei Zhang, Lei Feng, Ce Li, Fei Wang, Li Dong, Lizhong Zhang, and Yunhua Qu
  A New Ternary Alloy of Cr2CuAl and its Structures
  J. Supercond. Nov. Magn. 30, 2921 (2017)
 146. Benxia Zheng, Die Dong, Qianqian Li, Mingliang Dai, Zhiqin Li, and Jixian Yang
  Comment on “the ground-state structures of Au10, Au8Ni and Au9Ni clusters”
  Int. J. Mod. Phys. B 1775001 (2017)
 147. Jinfeng Song, Xiaojiang Long, Yanjun Hao,Jun Zhu, and Yundong Guo
  Ab initio calculations on structural and electronic transport properties of six-atom GaN clusters
  Int. J. Mod. Phys. B 1750222 (2017)
 148. Jing Ya Zhang and Jin Lv
  Equilibrium geometries, electronic structure and magnetic properties of ConSn (n = 1–12) clusters from density functional calculations
  Mod. Phys. Lett. B. 31, 1750171 (2017)

2016

 1. Yu Wang, Feng Li, Yafei Li,and Zhongfang Chen
  Semi-metallic Be5C2 monolayer global minimum with quasi-planar pentacoordinate carbons and negative Poisson’s ratio
  Nature Commun. 7, 11488 (2016)
 2. Xin Zhong, Hui Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Shoutao Zhang, Haifeng Song, Guochun Yang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Tellurium Hydrides at High Pressures: High-Temperature Superconductors
  Phys. Rev. Lett. 116, 057002 (2016)
 3. Guochun Yang, Yanchao Wang, Feng Peng, Aitor Bergara, and Yanming Ma
  Gold as a 6p-Element in Dense Lithium Aurides
  J. Am. Chem. Soc. 138, 4046 (2016)
 4. Haijun Zhang, Yafei Li, Jianhua Hou, Kaixiong Tu, and Zhongfang Chen
  FeB6 Monolayers: The Graphene-like Material with Hypercoordinate Transition Metal
  J. Am. Chem. Soc. 138, 5644 (2016)
 5. Yuta Tsuji, Prasad L. V. K. Dasari, S. F. Elatresh, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  Structural Diversity and Electron Confinement in Li4N: Potential for 0‑D, 2‑D, and 3‑D Electrides
  J. Am. Chem. Soc. 138, 14108 (2016)
 6. Wenmei Ming, Mina Yoon, Maohua Du, Kimoon Lee, and Sung Wng Kim
  First-principles Prediction of Thermodynamically Stable Two-Dimensional Electrides
  J. Am. Chem. Soc. 138, 15336 (2016)
 7. Martin Rahm, Jonathan I. Lunine, David A. Usher, and David Shalloway
  Polymorphism and electronic structure of polyimine and its potential significance for prebiotic chemistry on Titan
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 8121 (2016)
 8. Xue Yong, Hanyu Liu, Min Wu, Yansun Yao, John S. Tse, Ranga Dias, and Choong-Shik Yoo
  Crystal structures and dynamical properties of dense CO2
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 11110 (2016)
 9. Andreas Hermann and Mainak Mookherjee
  High-pressure phase of brucite stable at Earth’s mantle transition zone and lower mantle conditions
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 113, 13971 (2016)
 10. Fengxian Ma, Yalong Jiao, Guoping Gao, Yuantong Gu, Ante Blllc, Zhongfang Chen, and Aljun Du
  Graphene-like Two-Dimensional Ionic Boron with Double Dirac Cones at Ambient Condition
  Nano Lett. 16, 3022 (2016)
 11. Haijun Zhang, Yafei Li, Jianhua Hou, Aijun Du, and Zhongfang Chen
  Dirac State in the FeB2 Monolayer with Graphene-Like Boron Sheet
  Nano Lett. 16, 6124 (2016)
 12. Yalong Jiao, Fengxian Ma, Prof.John Bell, Dr.Ante Bilic, Prof.Aijun Du
  Two-Dimensional Boron Hydride Sheets: High Stability, Massless Dirac Fermions, and Excellent Mechanical Properties
  Angew. Chem. Int. Edit. 55, 10292 (2016)
 13. Yuhao Fu, Xiangpo Du, Lijun Zhang, Feng Peng, Miao Zhang, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, David J. Singh, Weitao Zheng, and Yanming Ma
  High-Pressure Phase Stability and Superconductivity of Pnictogen Hydrides and Chemical Trends for Compressed Hydrides
  Chem. Mater. 28, 1746 (2016)
 14. Kun Luo, Zhisheng Zhao, Mengdong Ma, Shuangshuang Zhang, Xiaohong Yuan, Guoying Gao, Xiangfeng Zhou, Julong He, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Bo Xu, and Yongjun Tian
  Si10:A sp3 Silicon Allotrope with Spirally Connected Si5 Tetrahedrons
  Chem. Mater. 28, 6441 (2016)
 15. Qiaoling Xu, Yuwei Li, Lijun Zhang, Weitao Zheng, David J. Singh, and Yanming Ma
  Sn(II)-containing phosphates as optoelectronic materials
  Chem. Mater. 29, 2459 (2016)
 16. Liujiang Zhou, Zhufeng Hou, Bo Gao and Thomas Frauenheim
  Doped Graphene as Anodes with Large Capacity for Lithium-Ion Batteries
  J. Mater. Chem. A 4, 13407 (2016)
 17. Cunzhi Zhang and Qiang Sun
  A Honeycomb BeN2 Sheet with a Desirable Direct Band Gap and High Carrier Mobility
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 2664 (2016)
 18. Qisheng Wu, Junjie Zhang, Peipei Hao, Zhongyang Ji, Shuai Dong, Chongyi Ling, Qian Chen, and Jinlan Wang
  Versatile Titanium Silicide Monolayers with Prominent Ferromagnetic, Catalytic, and Superconducting Properties:Theoretical Prediction
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 3723 (2016)
 19. Hanyu Liu, Ivan I. Naumov, and Russell J. Hemley
  Dense Hydrocarbon Structures at Megabar Pressures
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 4218 (2016)
 20. Feng Peng, Jorga Botana, Yanchao Wang, Yanming Ma and Maosheng Miao
  Unexpected Trend in Stability of Xe–F Compounds under Pressure Driven by Xe–Xe Covalent Bonds
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 4562 (2016)
 21. Lailei Wu, Biao Wan, Hanyu Liu, Huiyang Gou, Yansun Yao, Zhiping Li, Jingwu Zhang, Faming Gao, and Ho-kwang Mao
  Coexistence of Superconductivity and Superhardness in Beryllium Hexaboride Driven by Inherent Multicenter Bonding
  J. Phys. Chem. Lett. 7, 4849 (2016)
 22. Fengxian Ma, Guoping Gao, Yalong Jiao, Yuantong Gu, Ante Bilic, Haijun Zhang, Zhongfang Chen and Aijun Du
  Predicting a new Phase (T") of two-dimensional Transition Metal Di-Chalcogenides and Strain-controlled Topological Phase Transition
  Nanoscale 8, 4969 (2016)
 23. Gaoxue Wang, Ravindra Pandey and Shashi P. Karna
  Carbon phosphide monolayers with superior carrier mobility
  Nanoscale 8, 8819 (2016)
 24. Xingju Zhao, Xinlian Xue, Zhengxiao Guo and Shunfang Li
  Relative edge energy in the stability of transition metal nanoclusters of different motifs
  Nanoscale 8, 12834 (2016)
 25. Lin Hu, Xiaojun Wu and Jinlong Yang
  Mn2C Monolayer: A 2D Antiferromagnetic Metal with High Néel Temperature and Large Spin-Orbit Coupling
  Nanoscale 8, 12939 (2016)
 26. Dongdong Li, Pengfei Li, Bingyan Qu, B.C.Pan, B. Zhang, H. Y. He and Rulong Zhou
  New structures of bilayer germanium nanosheets predicted by a particle swarm optimization method
  Nanoscale 8, 16467 (2016)
 27. Shoutao Zhang, Yanchao Wang, Guochun Yang, and Yanming Ma
  Silicon Framework-based Lithium Silicides at High Pressures
  ACS Appl. Mater. Inter. 8, 16761 (2016)
 28. Meng Ju, Cheng Lu, Yauyuen Yeung, Xiaoyu Kuang, Jingjing Wang, and Yongsheng Zhu
  Structural Evolutions and Crystal Field Characterizations of Tm-Doped YAlO3: New Theoretical Insights
  ACS Appl. Mater. Inter. 8, 30422 (2016)
 29. Zihe Li, Meng Hu, Mengdong Ma, Yufei Gao, Bo Xu, Julong He, Dongli Yu, Yongjun Tian, Zhisheng Zhao
  Superhard superstrong carbon clathrate
  Carbon 105, 151 (2016)
 30. Xiaodong Xing, Andreas Hermann, Xiaoyu Kuang, Meng Ju, Cheng Lu, Yuanyuan Jin, Xinxin Xia, George Maroulis
  Insights into the geometries, electronic and magnetic properties of neutral and charged palladium clusters
  Sci. Rep. 6, 19656 (2016)
 31. Henan Du, Wanxiang Feng, Fei Li, Dashuai Wang, Dan Zhou, Yanhui Liu
  Nonmetallization and band inversion in beryllium dicarbide at high pressure
  Sci. Rep. 6, 26398 (2016)
 32. Yu Shu, Wentao Hu, Zhongyuan Liu, Guoyin Shen, Bo Xu, Zhisheng Zhao, Julong He, Yanbin Wang, Yongjun Tian, Dongli Yu
  Coexistence of multiple metastable polytypes in rhombohedral bismuth
  Sci. Rep. 6, 20337 (2016)
 33. Tingting Song, Ming Yang, Jianwei Chai, Martin Callsen, Jun Zhou, Tong Yang, Zheng Zhang, Jisheng Pan, Dongzhi Chi, YUanping Feng, and Shijie Wang
  The stability of aluminium oxide monolayer and its interface with two-dimensional materials
  Sci. Rep. 6, 29221 (2016)
 34. Cunzhi Zhang, Shunhong Zhang, Qian Wang
  Bonding-restricted structure search for novel 2D materials with dispersed C2 dimers
  Sci. Rep. 6, 29531 (2016)
 35. Yuanyuan Jin, Shengjie Lu, Andreas Hermann, Xiaoyu Kuang, Chuanzhao Zhang, Cheng Lu, Hongguang Xu and Weijun Zheng
  Probing the structural evolution of ruthenium doped germanium clusters: Photoelectron spectroscopy and density functional theory calculations
  Sci. Rep. 6, 30116 (2016)
 36. Yunkun Zhang, Lailei Wu, Biao Wan, Yangzheng Lin, Qingyang Hu, Yan Zhao, Rui Gao, Zhiping Li, Jingwu Zhang, Huiyang Gou
  Diverse ruthenium nitrides stabilized under pressure: a theoretical prediction
  Sci. Rep. 6, 33506 (2016)
 37. Qiang Bian, Zhihua Yang, Ying Wang, Chao Cao, and Shilie Pan
  Predicting Global Minimum in Complex Beryllium Borate System for Deep-ultraviolet Functional Optical Applications
  Sci. Rep. 6, 34839 (2016)
 38. Xin He, Yuhao Fu, David J. Singh and Lijun Zhang
  Stability, electronic structures and thermoelectric properties of binary Zn–Sb materials
  J. Mater. Chem. C 4,11305 (2016)
 39. Hanyu Liu, Yinwei Li, Guoying Gao, John S Tse, and Ivan Ivanovich Naumov
  Crystal Structures and Superconductivity of PH3 at High Pressures
  J. Phys. Chem. C 120, 3458 (2016)
 40. Sheng-Jie Lu, Xi-Ling Xu, Gang Feng, Hong-Guang Xu and Wei-Jun Zheng
  Structural and Electronic Properties of AuSin (n = 4–12) Clusters: Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculations
  J. Phys. Chem. C 120, 25628 (2016)
 41. Xinxin Xia, Andreas Hermann, Xiaoyu Kuang, Yuanyuan Jin, Cheng Lu, and Xiaodong Xing
  Study of the Structural and Electronic Properties of Neutral and Charged Niobium-Doped Silicon Clusters: Niobium Encapsulated in Silicon Cages
  J. Phys. Chem. C 120, 677 (2016)
 42. Xiao Wang, Adebayo A. Adeleke, Wei Cao, Youhua Luo, Meng Zhang and Yansun Yao
  Structures of Nanoalloy Clusters AunAln (n = 1–10) and the Growth Patterns to the Bulk Phase
  J. Phys. Chem. C 120, 25588 (2016)
 43. Yuanyuan Jin, Yonghong Tian, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Jose Luis Cabellos, Sukanta Mondal, and Gabriel Merino
  Structural and Electronic Properties of Ruthenium Doped Germanium Clusters
  J. Phys. Chem. C 120, 8399 (2016)
 44. Jakoah Brgoch, and Martin Hermus
  Pressure-Stabilized Ir in a Superconducting Potassium Iridide
  J. Phys. Chem. C 120, 20033 (2016)
 45. U. Kushan Wijewardena, Shirnece E. Brown, and Xiaoqian Wang
  Epoxy-Carbonyl Conformation of Graphene Oxides
  J. Phys. Chem. C 120, 22739 (2016)
 46. Da Li, Fubo Tian, Yunzhou Lv, Shuli Wei, Defang Duan, Bingbing Liu, and Tian Cui
  Stability of Sulfur Nitrides: A First-Principles Study
  J. Phys. Chem. C 121,1515 (2016)
 47. Meng Ju, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Hui Li, Jingjing Wang, Chuanzhao Zhang, Yongsheng Zhu and Yanyuen Yeung
  Determination of the microstructure, energy levels and magnetic dipole transition mechanism for Tm3+ doped yttrium aluminum borate
  J. Mater. Chem. C 4, 1988 (2016)
 48. Yuwei Li, David J. Singh, Mao Hua Du, Qiaoling Xu, Lijun Zhang, Wei Tao Zheng and Yanming Ma
  Design of ternary alkaline-earth metal Sn(II) oxides with potential good p-type conductivity
  J. Mater. Chem. C 4, 4592 (2016)
 49. Jiajia Li, Yuewen Mu, Xinxin Tian, Caixia Yuan, Yanbo Wu, Qiang Wang, Debao Li, Zhixiang Wang, and Sidian Li
  Zigzag Double‐Chain C‐Be Nanoribbon Featuring Planar Pentacoordinate Carbon and Ribbon Aromaticity
  J. Mater. Chem. C 5, 408 (2016)
 50. Yunkun Zhang, Lailei Wu, Biao Wan, Yan Zhao, Rui Gao, Zhiping Li, Jingwu Zhang, Huiyang Gou and Ho-kwang Mao
  Structural variety beyond appearance: high-pressure phases of CrB4 in comparison with FeB4
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 2361 (2016)
 51. Chuanxun Su, Jurong Zhang, Guangtao Liu, Xin Wang, Hui Wang, and Yanming Ma
  The Catenation of Carbon in LaC2 Predicted under High Pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 14286 (2016)
 52. Haixin Bi, Shoutao Zhang, Shubo Wei, Jianyun Wang, Dan Zhou, Quan Li and Yanming Ma
  Globally stable structures of LixZn(x=1-4)compounds at high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 4437 (2016)
 53. Jingming Shi, Wenwen Cui, Jose A. Flores-Livas, Alfonso San-Miguel, Silvana Botti, and Miguel A.L.Marques
  Investigation of new phases in the Ba-Si phase diagram under high pressure using ab initio structural search
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 8108 (2016)
 54. Xiaofeng Li, Haiyan Wang, Jian Lv and Zhongli Liu
  Phase diagram and physical properties of iridium tetraboride from first principles
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 12569 (2016)
 55. Chunju Hou, Jorge Botana, Xu Zhang, Xianlong Wang, and Maosheng Miao
  Pressure-induced structural and valence transition in AgO
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 15322 (2016)
 56. Xiaodong Xing, Jingjing Wang, Xiaoyu Kuang, Xinxin Xia, Cheng Lu and George Maroulis
  Probing the Low-Energy Structures of Aluminum-Magnesium Alloy Clusters: A Detailed Study
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 26177 (2016)
 57. Pengfei Liu, Liujiang Zhou, Thomas Frauenheim and Liming Wu
  A graphene-like Mg3N2 monolayer: high stability, desirable direct band gap and promising carrier mobility
  Phys. Chem. Chem. Phys. 18,30379 (2016)
 58. Cheng Lu, Jing jing Wang, Ping Wang, Xinxin Xia, Yuanyuan Jin, Peifang Li and Gang Bo
  New insight into the structural evolution of PbTiO3: An unbiased structure search
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,1420 (2016)
 59. Xiaofeng Li and Ziyu Hu
  Phase diagram and Superconductivity of Compressed Zirconium Hydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,3538 (2016)
 60. Haidi Wang, Xingxing Li, Zhao Liu and Jinlong Yang
  ψ-phosphorene: a new allotrope of phosphorene
  Phys. Chem. Chem. Phys. 19,2402 (2016)
 61. Yuanyuan Zhou, Hui Wang, Chunye Zhu, Hanyu Liu, John S. Tse, and Yanming Ma
  Prediction of Host–Guest Na–Fe Intermetallics at High Pressures
  Inorg. Chem. 55, 7026 (2016)
 62. Shuangshuang Zhu, Feng Peng, Hanyu Liu, Arnab Majumdar, Tao Gao, Yansun Yao
  Stable Calcium Nitrides at Ambient and High Pressures
  Inorg. Chem. 55, 7550 (2016)
 63. Jorge Botana, Jakoah Brgoch, Chunju Hou, and Maosheng Miao
  Iodine Anions beyond −1: Formation of LinI (n = 2–5) and Its Interaction with Quasiatoms
  Inorg. Chem. 55, 9377 (2016)
 64. Shoutao Zhang, Li Zhu, Hanyu Liu, and Guochun Yang
  Structure and Electronic Properties of Fe2SH3 Compound under High Pressure
  Inorg. Chem. 55,11434 (2016)
 65. Xiaofeng Li and Junyi Du
  Unexpected superhard phases of Niobium Triborides: first-principles calculations
  RSC Adv. 6, 49214 (2016)
 66. Yuanyuan Zhou, Qiang Xu, Chunye Zhu, Qian Li, Hanyu Liu, Hui Wang and John.S.Tse
  Predicted lithium–iron compounds under high pressure
  RSC Adv. 6, 66721 (2016)
 67. Gangtai Zhang, Yaru Zhao, Tingting Bai, Qun Wei and Yuquan Yuan
  A new hard phase and physical properties of Tc2C predicted from first principles
  RSC Adv. 6, 66066 (2016)
 68. Naihang Deng, Guochun Yang, Wenyong Wang and Yongqing Qiu
  Structural transitions and electronic properties of sodium superoxide at high pressures
  RSC Adv. 6, 67910 (2016)
 69. Changbo Chen, Ying Xu, Sihan Wang, Wanqiang Liu, Xiuping Sun, Haijun Li, Fubo Tian and Tian Cui
  Pressure-induced the formation of hydrogen bond in KNH2 studied by the first principles
  RSC Adv. 6, 78678 (2016)
 70. Lihua Yang, Yu Zhang, Jun Wang, Yiding Wang and William Yu
  Pressure-induced phase transitions of lead iodide
  RSC Adv. 6, 84604 (2016)
 71. Peng Lv, Zhansheng Lu, Shuo Li, Dongwei Ma, Wenjin Zhang, Yi Zhang and Zongxian Yang
  Tuning metal cluster catalytic activity with morphology and composition: a DFT study of O2 dissociation at the global minimum of PtmPdn (m+n=5) clusters
  RSC Adv. 6, 104388 (2016)
 72. Jinwen Shi, Ya Liu, Zhenxiong Huang, Zhaohui Zhou, Junkai Deng, Xu Liu, Mingtao Li
  Novel cubic-phase pyrochlore Sb(III)2Sn(IV)2O7 transformed from Sn(II)2Sb(V)2O7: First-principles calculation-based prediction and experimental evidence
  Mater. Design. 110, 207 (2016)
 73. Hongzhe Pan, Yuanyuan Sun, Yongping Zheng, Nujiang Tang, and Youwei Du
  B4CN3 and B3CN4 monolayers as the promising candidates for metal-free spintronic materials
  New. J. Phys. 18, 093021 (2016)
 74. Bo Gao, Jianyun Wang, Jian Lv, Xingyu Gao, Yafan Zhao, Yanchao Wang, Haifeng Song, Yanming Ma
  Novel structures of oxygen adsorbed on a Zr(0001) surface predicted from first principles
  Appl. Surf. Sci. 393, 422 (2016)
 75. Zhili Zhu, Xiaolin Cai, Chunyao Niu, Chongze Wang, and Yu Jia
  Computational prediction of the diversity of monolayer boron phosphide allotropes
  Appl. Phys. Lett. 109, 153107 (2016)
 76. Yinwei Li, Lin Wang, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Jian Hao, Chris J. Pickard, Joseph R. Nelson, Richard J. Needs, Wentao Li, Yanwei Huang, Ion Errea, Matteo Calandra, Francesco Mauri, and Yanming Ma
  Dissociation products and structures of solid H2S at high strong compression
  Phys. Rev. B 93, 020103 (2016)
 77. Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, Shikai Xiang, Xiaoyu Kuang, Yan Bi, and Haiyan Chen
  High-temperature- and high-pressure-induced formation of the Laves-phase compound XeS2
  Phys. Rev. B 93, 214112 (2016)
 78. Yongliang Guo, Changying Wang, Wujie Qiu, Xuezhi Ke, Ping Huai, Cheng Cheng, Zhiyuan Zhu, and Changfeng Chen
  Structural and electronic phase transitions of ThS2 from first-principles calculations
  Phys. Rev. B 94, 134104 (2016)
 79. Xin Zhong, Andreas Hermann, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Monoclinic high-pressure polymorph of AlOOH predicted from first principles
  Phys. Rev. B 94, 224110 (2016)
 80. Lei Liu, Cui-E Hu, Mei Tang, Xiangrong Chen, and Lingcang Cai
  Ab initio investigation of structure, stability, thermal behavior, bonding, and infrared spectra of ionized water cluster (H2O)6+
  J. Chem. Phys. 145 154307 (2016)
 81. Mei Tang, Cui-E Hu, Zhen-Long Lv, Xiang-Rong Chen and Ling-Cang Cai
  Ab Initio Study of Ionized Water Radical Cation (H2O)8+ in Combination with the Particle Swarm Optimization Method
  J. Phys. Chem. A 120, 9489 (2016)
 82. Michael J. Greschner, Meng Zhang, Arnab Majumdar, Hanyu Liu, Feng Peng, John S. Tse, and Yansun Yao
  A New Allotrope of Nitrogen as High-Energy Density Material
  J. Phys. Chem. A 120, 2920 (2016)
 83. Xinxin Xia, Xiaoyu Kuang, Cheng Lu, Yuanyuan Jin, Xiaodong Xing, Gabriel Merino, and Andreas Hermann
  Deciphering the Structural Evolution and Electronic Properties of Magnesium Clusters: a New Aromatic Homonuclear Metal Mg17 Cluster
  J. Phys. Chem. A 120, 40 (2016)
 84. Mengjiang Xing, Binhua Li, Zhengtao Yu, Qi Chen
  Structural elastic and thermodynamic properties of the tetragonal structure of germanium carbonitride
  J. Phys. Chem. Solids. 91, 106 (2016)
 85. Feng Hong, Jian Lu, Heng Gao, Wei Ren, Run Xu, Fei Xu, Zhongquan Ma and Yanfa Yan
  Global structure search and physical properties of Os2C
  J. Phys.: Condens. Matter 28, 365502 (2016)
 86. Chenggang Li, Jie Zhang, Yuquan Yuan, Yanan Tang, Baozeng Ren, Weiguang Chen
  Geometries, stabilities and electronic properties of Copper and Selenium Doped Copper Clusters: Density functional theory study
  Physica E 86,303 (2016)
 87. Mihai Deng, Zihua Xin, Xiao Yan, Junxian Liu, M. Yu
  Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Bimetallic NimNbn(m + n ≤ 8) Clusters: First Principle Study
  J. Supercond. Nov. Magn. 30,251 (2016)
 88. Hui Wang, Yanchao Wang, Jian Lv, Quan Li, Lijun Zhang, Yanming Ma
  CALYPSO structure prediction method and its wide application
  Comp. Mater. Sci. 112, 406 (2016)
 89. Chao Liu, Meng Hu, Kun Luo, Lin Cui, Dongli Yu, Zhisheng Zhao, Julong He
  Novel high-pressure phases of AIN:A first-principles study
  Comp. Mater. Sci. 117, 496 (2016)
 90. Shu ai Zhang, Yu Zhang, Zhiwen Lu, Xianbo Shen, Genquan Li, Feng Peng, Xiaoning Bu
  Probing the structures, stabilities, and electronic properties of neutral and charged carbon-doped lithium CLin μ (n = 2–20, μ = 0, ±1) clusters from unbiased CALYPSO method
  J. Mater. Sci. 51, 9440 (2016)
 91. Mark J. Noordhoek, Theodore M. Besmann, David Andersson, Simon C. Middleburgh, Aleksandr Chernatynskiy
  Phase equilibria in the U-Si system from first-principles calculations
  J. Nucl. Mater. 479, 216 (2016)
 92. A. Li-Ta, Zhang Yu, Bai Jian-Ping, Zhang Shuai, Li Gen-Quan, Chen Shan-Jun, Tian Yong-Hong
  Theoretical Study of Geometries, Stabilities, and Electronic Properties of Cationic (FeS)n+(n=1-5)Clusters
  Zeitschrift für Naturforschung A 71, 45 (2016)
 93. Ying Xu, Changbo Chen, Sihan Wang, Xiuping Sun
  Novel structures and superconductivities of calcium-lithium alloys at high pressures: A first-principles study
  J. Alloy. Compd. 669, 101 (2016)
 94. Xiaofeng Li, Yaping Tao, Feng Peng
  Pressure and temperature induced phase transition in WB4: A first principles study
  J. Alloy. Compd. 687, 579 (2016)
 95. Ismail Harran, Hongyan Wang, Yuanzheng Chen, Mingzhen Jia, Nannan Wu
  Exploring high-pressure FeB2: Structural and electronic properties predictions
  J. Alloy. Compd. 678, 109 (2016)
 96. Yuhang Zhang, Yanmei Ma, Aihui Geng, Chunye Zhu, Guangtao Liu, Qiang Tao, Fangfei Li, Qinglin Wang, Yan Li, Xin Wang, Pinwen Zhu
  Pressure-induced electron phase transitions of α-As2Te3
  J. Alloy. Compd. 685, 551 (2016)
 97. Peng Shao, Liping Ding, Daobin Luo, Jiangtao Cai, Cheng Lu, Xiaofen Huang
  Structural, electronic and elastic properties of the shape memory alloy NbRu: First-principle investigations
  J. Alloy. Compd. 695, 3024 (2016)
 98. Yang Xiao, Zhijian Zhao, Jeffrey Greeley, Arvind Varma, Zhijian Zhao, Guomin Xiao
  An experimental and theoretical study of glycerol oxidation to 1,3-dihydroxyacetone over bimetallic Pt-Bi catalysts
  AIChE. J. 63, 705 (2016)
 99. Gangtai Zhang, Tingting Bai, Yaru Zhao and Yanfei Hu
  A New Superhard Phase and Physical Properties of ZrB3 from First-Principles Calculations
  Materials 9, 703 (2016)
 100. Qun Wei, Quan Zhang, Haiyan Yan, and Meiguang Zhang
  Cubic C3N: A New Superhard Phase of Carbon-Rich Nitride
  Materials 9, 840 (2016)
 101. Haiyan Yan, Xingming Han and Baobing Zheng
  Pressure-Induced Phase Transition and Mechanical Properties of Mg2Sr Intermetallics
  Materials 9, 902 (2016)
 102. Chunying Pu, Xiaochao Xun, Haizhen Song, Feiwu Zhang, ZhiWen Lu, and Dawei Zhou
  Prediction of Pressure-Induced Structural Transition and Mechanical Properties of MgY from First-Principle Calculations
  Commun. Theor. Phys. 65, 92 (2016)
 103. Chao Liu, Meng Hu, Kun Luo, Dongli Yu, Zhisheng Zhao and Julong He
  Novel high-pressure phases of AlP from first principles
  J. Appl. Phys. 119, 185101 (2016)
 104. Ya-Ru Zhao, Gang-Tai Zhang, Hai-Yan Yan, Ting-Ting Bai, Bao-Bing Zheng, Yu-Quan Yuan
  First-principles investigations of the structure and physical properties for new TcN crystal structure
  Mol. Phys. 114, 1952 (2016)
 105. Cheng-Gang Li, Hai-Jie Sun, Bao-Zeng Ren, Ya-Nan Tang, Meng Ju
  Systematic theoretical investigation of structure and electronic properties of pure copper and lithium doped copper clusters
  Mol. Phys. 114, 1644 (2016)
 106. Li Wang, Feng Ke, Yuwei Li, Qinglin Wang, Cailong Liu, Jiejuan Yan, Hui Li, Yonghao Han, Yanzhang Ma and Chunxiao Gao
  Determination of the high pressure phases of CaWO4 by CALYPSO and X-ray diffraction studies
  Phys. Status. Solidi. B 253, 1947 (2016)
 107. Chenggang Li, Yuquan Yuan, Yanfei Hu, jie Zhang, Yanan Tang, Baozeng Ren
  Density functional theory study of the structures and electronic properties of copper and sulfur doped copper clusters
  Comput. Theor. Chem. 1080, 47 (2016)
 108. Mei Tang, Zhaoyi Zeng, Yan Cheng, Xiangrong Chen, Lingcang Cai
  Ab initio investigation of structure, stability, polarizability, and electronic structure of Ga4As4 cluster
  Comput. Theor. Chem. 10804, 109 (2016)
 109. Rende Miao, Guiqin Huang, Jun Yang
  First-principles prediction of MgB2-like NaBC: A more promising high-temperature superconducting material than LiBC
  Solid. State. Commun. 233, 30 (2016)
 110. Xiaolei Feng, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Toshiakl litaka, Ketao Yin, Hui Wang
  High pressure polyhydrides of molybdenum: A first-principles study
  Solid. State. Commun. 239, 14(2016)
 111. Mingchuan Lu, Yanan Guo, Miao Zhang, Hanyu Liu, John S. Tse
  High-pressure crystal structures of TaAs from first-principles calculations
  Solid. State. Commun. 240, 37 (2016)
 112. Radi A. Jishi and Marcus A. Lucas
  ZnSnS3: Structure Prediction, Ferroelectricity, and Solar Cell Applications
  Int. J. Photoenergy. 2016, 9 (2016)
 113. Hongman Ma, Jing Wang, Huiyan Zhao, Dongbo Zhang, Ying Liu
  Structural Prediction for Scandium Carbide Monolayer Sheet
  Chem. Phys. Lett. 660, 238 (2016)
 114. Meiguang Zhang
  The high-pressure semiconducting phase of LiBC
  Europhys. Lett. 114, 16001 (2016)
 115. Hao Huan, Yan Chen, Tao Wang, Xiang Ye, Xiao Gu
  Geometric, stability, and electronic properties of gold-doped Pd clusters (PdnAu, n = 3~20)
  J. Nanoparticle, Research 18, 349 (2016)
 116. Zhenjun Song
  First-principle investigation on growth patterns and properties of cobalt-doped lithium nanoclusters
  J. Mol. Model. 22, 133 (2016)
 117. Xiaofeng Li, Ligang Han, Yunshan Hou, Haiyan Yan, Ziyu Hu, Shengli Zhang
  New ultra-incompressible phases of NbB4 predicted from first principles
  Phys. Lett. A 381, 362 (2016)
 118. Peng Lv, Zhansheng Lu, Feng Yang, Yi Zhang, Xinwei Yang, Guoliang Xu, Zongxian Yang
  A theoretical study of the lowest-energy PtPd co-doped silicon clusters: Chirality and fluxional transformation
  Phys. Lett. A 381, 873 (2016)
 119. Yuwei Li, Guang Bian, and David J. Singh
  Identification and properties of the non-cubic phases of Mg2Pb
  AIP Adv. 6, 125108 (2016)
 120. Jin Lv, Jiang-Yan Zhang, Rui-Rui Liang and Hai-Shun Wu
  Structures, stabilities, and magnetic properties of the FenAu (n = 1−12) clusters
  Chin. Phys. B. 25,063103 (2016)
 121. Jinghe Wu, Changxin Liu
  Ground-State Structure and Physical Properties of NB2 Predicted from First Principles
  Chin. Phys. Lett. 33, 036202 (2016)
 122. Hongbo Wu, Yifeng Duan, Changming Zhao, Kun Liu, Lixia Qin
  First-Principles Investigations of Pb0.5Ba0.5TiO3 Alloys Based on Structure Predictions
  Chin. Phys. Lett. 33, 047701 (2016)
 123. Jinghe Wu and Changxin Liu
  Ground-State Structure and Physical Properties of NB2 Predicted from First Principles
  Chin. Phys. Lett. 33, 036202 (2016)
 124. Yanhua Li, CongZhong Cai, Chengjun Zhao, Yonghong Gu
  Structure determination of (Fe3O4)n+(n=1−3) clusters via DFT
  Mod. Phys. Lett. B 30, 1650239 (2016)

2015

 1. Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, Siyu Lu, and John S. Tse
  High-energy density and superhard nitrogen-rich B-N compounds
  Phys. Rev. Lett. 115, 105502 (2015)
 2. Yinwei Li, Yanchao Wang, Chris J. Pickard, Richard J. Needs, Yi Wang, and Yanming Ma
  Metallic Icosahedron Phase of Sodium at Terapascal Pressures
  Phys. Rev. Lett. 114, 125501 (2015)
 3. Miao Zhang, Hanyu Liu, Quan Li, Bo Gao, Yanchao Wang, Hongdong Li, Changfeng Chen, and Yanming Ma
  Superhard BC3 in Cubic Diamond Structure
  Phys. Rev. Lett. 114, 015502 (2015)
 4. Ion Errea, Matteo Calandra, Chris J. Pickard, Joseph Nelson, Richard J. Needs, Yinwei Li, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Yanming Ma, and Francesco Mauri
  High-Pressure Hydrogen Sulfide from First Principles: A Strongly Anharmonic Phonon-Mediated Superconductor
  Phys. Rev. Lett. 114, 157004 (2015)
 5. Quan Li, Dan Zhou, Weitao Zheng, Yanming Ma, and Changfeng Chen
  Anomalous Stress Response of Ultrahard WBn Compounds
  Phys. Rev. Lett. 115, 180502 (2015)
 6. Wei Luo and Hongjun Xiang
  Room Temperature Quantum Spin Hall Insulators with a Buckled Square Lattice
  Nano Lett. 15, 3230 (2015)
 7. Jorge Botana1, Xiaoli Wang, Chunju Hou, Prof. Dadong Yan, Haiqing Lin, Yanming Ma and Maosheng Miao
  Mercury under Pressure acts as a Transition Metal: Calculated from First Principles
  Angew. Chem. Int. Edit. 127, 9412 (2015)
 8. Dr. Zhuhua Zhang, Yang Yang, Guoying Gao, Prof. Boris I. Yakobson
  Two-Dimensional Boron Monolayers Mediated by Metal Substrates
  Angew. Chem. Int. Edit. 127, 13214 (2015)
 9. Mao-sheng Miao, Xiao-li Wang, Jakoah Brgoch, Frank Spera, Matthew G. Jackson, Georg Kresse, and Hai-qing Lin
  Anionic Chemistry of Noble Gases: Formation of Mg-NG (NG = Xe, Kr, Ar) Compounds under Pressure
  J. Am. Chem. Soc. 137, 14122 (2015)
 10. Li-Ming Yang, Vladimir Bačić, Ivan A. Popov, Alexander I. Boldyrev, Thomas Heine, Thomas Frauenheim, and Eric Ganz
  Two-Dimensional Cu2Si Monolayer with Planar Hexacoordinate Copper and Silicon Bonding
  J. Am. Chem. Soc. 137, 2757 (2015)
 11. Ziwei Wang, Hui Wang, John S. Tse, Toshiaki Iitakad and Yanming Ma
  Stabilization of H3+ in the high pressure crystalline structure of HnCl (n = 2–7)
  Chem. Sci. 6, 522 (2015)
 12. Zeng-Hua Cai, Prineha Narang, Harry A. Atwater, Shiyou Chen, Chun-Gang Duan, Zi-Qiang Zhu and Jun-Hao Chu
  Cation-Mutation Design of Quaternary Nitride Semiconductors Lattice-Matched to GaN
  Chem. Mater. 27, 7757 (2015)
 13. Guochun Yang, Shaoqing Shi, Jinghai Yang and Yanming Ma
  Insight into the role of Li2S2 in Li-S batteries: a first-principles study
  J. Mater. Chem. A 3, 8865 (2015)
 14. Ketao Yin, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Feng Peng and Lijun Zhang
  N2H: a novel polymeric hydronitrogen as a high energy density material
  J. Mater. Chem. A 3, 4188 (2015)
 15. Feng Peng, Yansun Yao, Hanyu Liu, and Yanming Ma
  Crystalline LiN5 Predicted from First-Principles as a Possible High-Energy Material
  J. Phys. Chem. Lett. 6, 2363 (2015)
 16. Jian Lv, Yanchao Wang, Lijun Zhang, Hai-Qing Lin, Jijun Zhao and Yanming Ma
  Stabilization of Fullerene-like Boron Cages by Transition Metal Encapsulation
  Nanoscale 7, 10482 (2015)
 17. Miao Zhang, Guoying Gao, Alex Kutana, Yanchao Wang, Xiaolong Zou, John S Tse, Boris I Yakobson, Hongdong Li, Hanyu Liu and Yanming Ma
  Two-Dimensional Boron-Nitrogen-Carbon Monolayers with Tunable Direct Band Gaps
  Nanoscale 7, 12023 (2015)
 18. Jian Zhou , Shunhong Zhang , Qian Wang , Yoshiyuki Kawazoe and Purusottam Jena
  Self-assembly of metal atoms (Na, K, Ca) on graphene
  Nanoscale 7, 2352 (2015)
 19. Chuan-Zhao Zhang, Xiaoyu Kuang, Yuan-Yuan Jin, Cheng Lu, Dawei Zhou, Peifang Li, Gang Bao, and Andreas Hermann
  Prediction of Stable Ruthenium Silicides from First-principles Calculations: Stoichiometries, Crystal Structures, and Physical Properties
  ACS Appl. Mater. Inter. 7, 26776 (2015)
 20. Pengfei Li, Rulong Zhou and Xiao Cheng Zeng
  Computational Analysis of Stable Hard Structures in the Ti–B System
  ACS Appl. Mater. Inter. 7, 15607 (2015)
 21. Meng Hu, Yilong Pan, Kun Luo, Julong He, Dongli Yu, Bo Xu
  Three dimensional graphdiyne polymers with tunable band gaps
  Carbon 91, 518 (2015)
 22. Feng Peng, Yunxia Han, Hanyu Liu, and Yansun Yao
  Exotic stable cesium polynitrides at high pressure
  Sci. Rep. 5, 16902 (2015)
 23. Dashuai Wang, Yan Yan, Dan Zhou and Yanhui Liu
  Evolution of crystal and electronic structures of magnesium dicarbide at high pressure
  Sci. Rep. 5, 17815 (2015)
 24. Xiaoli Wang, Jianfu Li, Ning Xu, Hongyang Zhu, Ziyu Hu and Li Chen
  Layered polymeric nitrogen in RbN3 at high pressures
  Sci. Rep. 5, 16677 (2015)
 25. Ya Cheng, Chao Zhang, Tingting Wang, Guohua Zhong, Chunlei Yang, Xiao-Jia Chen and Hai-Qing Lin
  Pressure-induced superconductivity in H2-containing hydride PbH4(H2)2
  Sci. Rep. 5, 16475 (2015)
 26. Li Ping Ding, Fang Hui Zhang, Yong Sheng Zhu, Cheng Lu, Xiao Yu Kuang, Jian Lv and Peng Shao
  Understanding the structural transformation, stability of medium-sized neutral and charged silicon clusters Sci. Rep. 5, 15951 (2015)
 27. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Baobing Zheng, and Qun Wei
  Influences of carbon concentration on crystal structures and ideal strengths of B2CxO compounds in the B-C-O system
  Sci. Rep. 5, 15481 (2015)
 28. Yuhang Zhang, Yan Li, Yanmei Ma, Yuwei Li, Guanghui Li, Xuecheng Shao, Hui Wang, Tian Cui, Xin Wang and Pinwen Zhu
  Electronic Topological Transition in Ag2Te at High-pressure
  Sci. Rep. 5, 14681 (2015)
 29. Shoutao Zhang, Yanchao Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Xin Zhong, Hai-Feng Song, Guochun Yang, Lijun Zhang, and Yanming Ma
  Phase Diagram and High-Temperature Superconductivity of Compressed Selenium Hydrides
  Sci. Rep. 5, 15433 (2015)
 30. Shubo Wei, Jianyun Wang, Shiyu Deng, Shoutao Zhang and Quan Li
  Hypervalent Iodine with Linear Chain at High Pressure
  Sci. Rep. 5, 14393 (2015)
 31. Wenwen Cui, Jingming Shi, Hanyu Liu, Yansun Yao, Hui Wang, Toshiaki Iitaka and Yanming Ma
  Hydrogen segregation and its roles in structural stability and metallization: silane under pressure
  Sci. Rep. 5, 13039 (2015)
 32. Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, John S. Tse, Yanchao Wang and Yanming Ma
  Pressure-stabilized superconductive yttrium hydrides
  Sci. Rep. 5, 9948 (2015)
 33. Niloofar Zarifi, Hanyu Liu and John S. Tse
  Structures of the metallic and superconducting high pressure phases of solid CS2
  Sci. Rep. 5, 10458 (2015)
 34. Xinyu Zhang, Jiaqian Qin, Hanyu Liu, Shiliang Zhang, Mingzhen Ma, Wei Luo, Riping Liu and Rajeev Ahuja
  Pressure-induced zigzag phosphorus chain and superconductivity in boron monophosphide
  Sci. Rep. 4, 8761 (2015)
 35. Lailei Wu, Biao Wan, Yan Zhao, Yunkun Zhang, Hanyu Liu, Yachun Wang, Jingwu Zhang, and Huiyang Gou
  Unraveling Stable Vanadium Tetraboride and Triboride by First-Principles Computations
  J. Phys. Chem. C 119, 21649 (2015)
 36. Shoutao Zhang, Haixin Bi, Shubo Wei, Jianyun Wang, Quan Li, and Yanming Ma
  Crystal Structures and Electronic Properties of Cesium Xenides at High Pressures
  J. Phys. Chem. C 119, 24996 (2015)
 37. Qian Wang, Rui Pang, and Xingqiang Shi
  Molecular Precursor Induced Surface Reconstruction at Graphene/Pt(111) Interfaces
  J. Phys. Chem. C 119, 22534 (2015)
 38. Yangfan Shao, Rui Pang, and Xingqiang Shi
  Stability of Two-Dimensional Iron-Carbides Suspended across Graphene Pores: First-principles Particle Swarm Optimization
  J. Phys. Chem. C 119, 22954 (2015)
 39. Hanyu Liu, Guoying Gao, Yinwei Li, Jian Hao, and John S Tse
  Crystal Structures and Chemical Bonding of Magnesium Carbide at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 119, 23168 (2015)
 40. Lailei Wu, Biao Wan, Yan zhao, Yunkun Zhang, Hanyu Liu, Yachun Wang, Jingwu Zhang, and Huiyang Gou
  Unraveling Stable Vanadium Tetraboride and Triboride by First-Principles Computations
  J. Phys. Chem. C 119, 21649 (2015)
 41. Changbo Chen, Ying Xu, Xiuping Sun and Sihan Wang
  Novel Superconducting Phase of HCl and HBr Under High Pressure: An Ab Initio Study
  J. Phys. Chem. C 119, 17039 (2015)
 42. Xiaoqiu Ye, Roald Hoffmann, and N. W. Ashcroft
  Theoretical Study of Phase Separation of Scandium Hydrides under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 119, 5614 (2015)
 43. Yu Wang, Yafei Li and Zhongfang Chen
  Not your familiar two dimensional transition metal disulfide: structural and electronic properties of the PdS2 monolayer
  J. Mater. Chem. C 3, 9603 (2015)
 44. Gaoxue Wang, G. C. Loh, Ravindra Pandey and Shashi P. Karna
  Novel Two-Dimensional Silica Monolayers with Tetrahedral and Octahedral Configurations
  J. Phys. Chem. C 119, 15654 (2015)
 45. Chao Zhang, Shuping Guo, Hong Jiang, Guohua Zhong, and Yuehua Su
  Zero-Point Effects on Phase Transitions of Thorium Dihydride under High Pressure
  J. Phys. Chem. C 119, 13465 (2015)
 46. Defang Duan, Fubo Tian, Yunxian Liu, Xiaoli Huang, Da Li, Hongyu Yu, Yanbin Ma, Bingbing Liu and Tian Cui
  Enhancement of Tc in the atomic phase of iodine-doped hydrogen at high pressures
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 32335 (2015)
 47. Yanchao Wang, Hui Wang, John S. Tse, Toshiaki Iitaka and Yanming Ma
  Structural morphologies of high-pressure polymorphs of strontium hydrides
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 19379 (2015)
 48. Yuanyuan Jin, George Maroulis, Xiaoyu Kuang, Liping Ding, Cheng Lu, Jingjing Wang, Jian Lv, Chuanzhao Zhang and Meng Ju
  Geometries, stabilities and fragmental channels of neutral and charged sulfur clusters: SnQ (n = 3–20, Q = 0, ±1)
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 13590 (2015)
 49. Weiwei Sun, Yunguo Li, Li Zhu, Yanming Ma, Igor Di Marco, Börje Johansson and Pavel Korzhavyi
  Gluing together metallic and covalent layers to form Ru2C under ambient conditions
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 9730 (2015)
 50. Meng Hu, Xu Dong, Bingchao Yang, Bo Xu, Dongli Yu and Julong He
  Three-dimensional sp2-hybridized carbons consisting of orthogonal nanoribbons of graphene and net C
  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 13028 (2015)
 51. Yachun Wang, Lailei Wu, Yangzheng Lin, Qingyang Hu, Zhiping Li, Hanyu Liu, Yunkun Zhang, Huiyang Gou, Yansun Yao, Jingwu Zhang, Faming Gao, and Ho-kwang Mao
  Structures and stability of novel transition-metal (M=Co,Rh,Co and Ir) borides
  Phys. Rev. B 92, 174106 (2015)
 52. Ligang Bai, Quan Li, Serena A. Corr, Michael Pravica, Changfeng Chen, Yusheng Zhao, Stanislav V. Sinogeikin, Yue Meng, Changyong Park, and Guoyin Shen
  Pressure-induced cation-cation bonding in V2O3
  Phys. Rev. B 92, 134106 (2015)
 53. Hanyu Liu, Yansun Yao, and Dennis D. Klug
  Stable structures of He and H2O at high pressure
  Phys. Rev. B 91, 014102 (2015)
 54. Bing Huang, Houlong L. Zhuang, Mina Yoon, Bobby G. Sumpter, and Su-Huai Wei
  Highly stable two-dimensional silicon phosphides: Different stoichiometries and exotic electronic properties
  Phys. Rev. B 91, 121401 (2015)
 55. Feng Peng, Yanchao Wang, Hui Wang, Yunwei Zhang, and Yanming Ma
  Stable xenon nitride at high pressures
  Phys. Rev. B 92, 094104 (2015)
 56. Yang Han and Ming Hu
  Ground state of bilayer hα-silica: mechanical and electronic properties
  Nanotechnology 26, 505702 (2015)
 57. Yan Yan, Shoutao Zhang, Yanchao Wang, Guochun Yang and Yanming Ma
  Pressure-induced structural changes and elemental dissociation of cadmium and mercury chalcogenides
  RSC Adv. 5, 104426 (2015)
 58. Naihang Deng, Wenyong Wang, Guochun Yang and Yongqing Qiu
  Structural and electronic properties of alkali metal peroxides at high pressures
  RSC Adv. 5, 104337 (2015)
 59. Bo Xiao, Jian-bo Cheng, Zhen-bo Liu, Qing-zhong Li, Wen-zuo Li, Xin Yang and Xue-fang Yu
  Beryllium decorated armchair BC2N nanoribbons: coexistence of planar tetracoordinate carbon and nitrogen moieties
  RSC Adv. 5, 73945 (2015)
 60. Xiaofeng Li, Lin Xue, Lijuan Tang and Ziyu Hu
  Pressure modulates the phase stability and physical properties of zinc nitride iodine
  RSC Adv. 5, 78754 (2015)
 61. Chunye Zhu, Haixin Bi, Shoutao Zhang, Shubo Wei and Quan Li
  Exploring the metallic phase of N2O under high pressure
  RSC Adv. 5, 65745 (2015)
 62. Jing-Jing Wang, Andreas Hermann, Xiao-Yu Kuang, Yuan-Yuan Jin, Cheng Lu, Chuan-Zhao Zhang, Meng Ju, Meng-Ting Si and Toshiaki Iitaka
  Exploration of stable stoichiometries, physical properties and hardness in the Rh–Si system: a first-principles study
  RSC Adv. 5, 53497 (2015)
 63. Xue Jiang and Jijun Zhao
  Evolution of boron clusters in iron tetraborides under high pressure: semiconducting and ferromagnetic superhard materials
  RSC Adv. 5, 48012 (2015)
 64. Xin Zhong, Jianyun Wang, Shoutao Zhang, Guochun Yang and Yanchao Wang
  Ten-fold coordinated polymorph and metallization of TiO2 under high pressure
  RSC Adv. 5, 54253 (2015)
 65. Qian Li, Jianyun Wang, Miao Zhang, Quan Li and Yanming Ma
  Superhard-Driven Search of the Covalent Network in B3NO System
  RSC Adv. 5, 35882 (2015)
 66. Siyu Lu, Min Wu, Hanyu Liu, John S. Tse and Bai Yang
  Prediction of novel crystal structures and superconductivity of compressed HBr
  RSC Adv. 5, 45812 (2015)
 67. Meng Ju, Jian Lv, yu xiao kuang, ping li ding, Cheng Lu, Jing Jing Wang, Yuan Yuan Jin and George Maroulis
  Systematic theoretical investigation of geometries, stabilities and magnetic properties of iron oxide clusters (FeO)nμ (n=1-8, μ=0,±1): Insights and Perspectives
  RSC Adv. 5, 6560 (2015)
 68. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei and Hanyu Liu
  A new high-pressure polymeric nitrogen phase in potassium azide
  RSC Adv. 5, 11825 (2015)
 69. Qian Yan, Yuanxu WANG, Bing Wang, jueming yang and Gui Yang
  The ground-state structure and physical properties of ReB3 and IrB3 predicted from first principles
  RSC Adv. 5, 25919 (2015)
 70. Pu He, Changzeng Fan, Jian Li
  Al3Pd2, a Novel Intermetallic Compound: a first-principles study
  J. Alloy. Compd. 649, 54 (2015)
 71. Dawei Zhou, Taichao Su, Haizhen Song, Cheng Lu, Zhiguo Zhong, Zhiwen Lu, Chunying Pu
  Ab-initio study of phase stability, elastic and thermodynamic properties of AlY alloy under pressure
  J. Alloy. Compd. 648. 67 (2015)
 72. X. J. Zhao, X. L. Xue, Z. X. Guo, Yu Jia, S. F. Li, Zhenyu Zhang and Y. F. Gao
  Intriguing structures and magic sizes of heavy noble metal nanoclusters around size 55 governed by relativistic effect and covalent bonding
  J. Chem. Phys. 143 174302 (2015)
 73. Xiaozhen Yan, Yangmei Chen, Xiaoyu Kuang and Shikai Xiang
  Structure, stability, and superconductivity of new Xe-H compounds under high pressure
  J. Chem. Phys. 143 124310 (2015)
 74. Defang Duan, Xiaoli Huang, Fubo Tian, Yunxian Liu, Da Li, Hongyu Yu, Bingbing Liu, Wenjing Tian, and Tian Cui
  Predicted Formation of H3+ in Solid Halogen Polyhydrides at High Pressures
  J. Phys. Chem. A 119, 11059 (2015)
 75. Meng Zhang, Jianfei Zhang, Teng Gu, Hongyu Zhang, Youhua Luo and Wei Cao
  First-Principles Investigations of Chirality in Trimetallic Alloy Clusters: AlMnAun (n=1-7)
  J. Phys. Chem. A 119, 3458 (2015)
 76. Yuanyuan Jin, Yonghong Tian, Xiaoyu Kuang, Chuanzhao Zhang, Cheng Lu, Jingjing Wang, Jian Lv, Liping Ding, and Meng Ju
  Ab Initio Search for Global Minimum Structures of Pure and Boron Doped Silver Clusters
  J. Phys. Chem. A 119, 6738 (2015)
 77. Shuai Zhang, Yu Zhang, Xingqiang Yang, Cheng Lu, Genquan Li, Zhiwen Lu
  Systematic theoretical investigation of structures, stabilities, and electronic properties of rhodium-doped silicon clusters: Rh2Sinq (n=1-10, q=0, ±1)
  J. Mater. Sci. 50, 6180 (2015)
 78. Jian Lu, Feng Hong, Wenjun Lin, Wei Ren, Yinwei Li, and Yanfa Yan
  Novel ultra-incompressible phases of Ru2C
  J. Phys.: Condens. Matter 27, 175505 (2015)
 79. Chad Priest, Qing Tang and Deen Jiang
  Structural Evolution of Tcn(n=4-20) Clusters from First-Principles Global Minimization
  J. Phys. Chem. A 119, 8892 (2015)
 80. Lin Cui, Meng Hu, Qianqian Wang, Bo Xu, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Julong He
  Prediction of novel hard Phases of Si3N4: First-principles calculations
  J. Solid State Chem. 228, 20 (2015)
 81. Haiyan Yan
  Pressure-induced structural phase transition in iron phosphide
  Comp. Mater. Sci. 107, 204 (2015)
 82. Xiaofeng Li, Yaping Tao, Jian Lv, Ziyu Hu and Zhong-Li Liu
  Pressure-induced phase transition of zinc nitride chlorine
  Comp. Mater. Sci. 106, 175 (2015)
 83. Zhen-Long Lv, Yan Cheng, Xiang-Rong Chen, Ling-Cang Cai
  Structural exploration and properties of (H2O)4+ cluster via ab initio in combination with particle swarm optimization method
  Chem. Phys. 452, 25 (2015)
 84. Linan Zhang, Jianfeng Jia and Haishun Wu
  Structural and electronic properties of V2Bn (n = 1–10) clusters
  Chem. Phys. 459, 131 (2015)
 85. Gangxu Gu, Gang Xiang, Jia Luo, Zhijie Tang, Xi Zhang
  The structural, electronic and magnetic properties of Ga8−xMnxAs8 clusters
  J. Magn. Magn. Mater 384, 155 (2015)
 86. Hui-Ru Lei, Jun Zhu, Yan-Jun Hao, Lin Zhang, Yu-Xin Zhao, Guo-Fu Zhan
  Pressure-induced structural phase transition, elastic and thermodynamic properties of ReC under high pressure
  Solid State Sci. 48, 49 (2015)
 87. Yanchao Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Guochun Yang
  Prediction of the Xe-He binary phase diagram at high pressures
  Chem. Phys. Lett. 640, 115 (2015)
 88. Chunying Pu, Dawei Zhou, Yuling Song, Zhuo Wang, Feiwu Zhang, Zhiwen Lu
  Phase transition and thermodynamic properties of YAg alloy from first-principles calculations
  Comp. Mater. Sci. 102, 21 (2015)
 89. Mingchun Lu, Miao Zhang and Hanyu Liu
  Predicted two-dimensional electrides: Lithium–carbon monolayer sheet
  Phy. Lett. A 379, 2511 (2015)
 90. Cheng-Gang Li, Xiao-Wei Zhou, Ya-Nan Tang, Wei-Guang Chen, Li-Jun Pan and Xiao-Yu Kuang
  Structures, stabilities and electronic properties of CunNa (n = 1–8) clusters
  Comput. Theor. Chem. 1055, 51 (2015)
 91. Yanxing Zhang, Zongxian Yang
  Tuning the catalytic activity of Ag-Pd alloy cluster for hydrogen dissociation by controlling the Pd ratio
  Comput. Theor. Chem. 1071, 39 (2015)
 92. Jin Zhang, Jun Ren, Huixia Fu, Zijing Ding, Hui LI, Sheng Meng
  Two-dimensional silicon-carbon hybrids with a honeycomb lattice: New family for two-dimensional photovoltaic materials
  Sci. China. Phys. Mech. 58, 106801 (2015)
 93. Cai Yang, Song Hao Jia, Mao Fen Ma, Shuai Zhang , Cheng Lu , Gen Quan Li
  A density functional study of small sized silver-doped silicon clusters: Ag2Sin (n = 1-13)
  Eur. Phys. J. D 69, 244 (2015)
 94. Shao-feng Wang and Xiao-jun Wu
  First-Principles Study on Electronic and Optical Properties of Graphene-Like Boron Phosphide Sheets
  Chin. J. Chem. Phys. 28, 588 (2015)
 95. A. Li-Ta, Zhang Yu, Bai Jian-Ping, Zhang Shuai, Li Gen-Quan, Chen Shan-Jun, Tian Yong-Hong
  heoretical Study of Geometries, Stabilities, and Electronic Properties of Cationic (FeS)n+(n =1-5) Clusters
  Zeitschrift für Naturforschung A 71, 45 (2015)
 96. Jinghe Wu, changxin Liu, Ping Wang, Shuai Zhang, Gui Yang, Cheng Lu
  Structures, Stabilities, and Electronic Properties of Small-Sized Zr2Sin (n=1–11) Clusters: A Density Functional Study
  Zeitschrift für Naturforschung A 70, 805 (2015)
 97. Lei Li, Pengfei Li, Ning Lu, Jun Dai and Xiaocheng Zeng
  Simulation Evidence of Hexagonal-to-Tetragonal ZnSe Structure Transition: A Monolayer Material with a Wide-Range Tunable Direct Bandgap
  Adv. Sci. 2, 1500290 (2015)

2014

 1. Li Zhu, Hanyu Liu, Chris J. Pickard, Guangtian Zou and Yanming Ma
  Reactions of xenon with iron and nickel are predicted in the Earth's inner core
  Nature Chem. 6, 644 (2014)
 2. Jorge Botana and Mao-Sheng Miao
  Pressure-stabilized lithium caesides with caesium anions beyond the −1 state
  Nature Commun. 5, 4861 (2014)
 3. Shaohua Lu, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Mao-sheng Miao and Yanming Ma
  Self-assembled ultrathin nanotubes on diamond (100) surface
  Nature Commun. 5, 3666 (2014)
 4. Wei Luo, Yanming Ma, Xingao Gong, and Hongjun Xiang
  Prediction of Silicon-Based Layered Structures for Optoelectronic Applications
  J. Am. Chem. Soc. 136, 15992 (2014)
 5. Qianqian Wang, Bo Xu, Jian Sun, Hanyu Liu, Zhisheng Zhao, Dongli Yu, Changzeng Fan, and Julong He
  Direct Band Gap Silicon Allotropes
  J. Am. Chem. Soc. 136, 9826 (2014)
 6. Xin Zhong, Yanchao Wang, Feng Peng, Hanyu Liu, Hui Wang, and Yanming Ma
  Pressure stabilization of the long-missing bare C6 hexagonal rings in the Binary Sesquicarbides
  Chem. Sci. 5, 3936 (2014)
 7. Guochun Yang, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  A Stable, Magnetic, and Metallic Li3O4 Compound as a Discharge Product in a Li–Air Battery
  J. Phys. Chem. Lett. 5, 2516 (2014)
 8. Yafei Li, Yunlong Liao and Zhongfang Chen
  Be2C Monolayer with Quasi-Planar Hexacoordinate Carbons: A Global Minimum Structure
  Angew. Chem. Int. Edit. 53, 7248 (2014)
 9. Bing Huang, Hui-Xiong Deng, Hoonkyung Lee, Mina Yoon, Bobby G. Sumpter, Feng Liu, Sean C. Smith, and Su-Huai Wei
  Exceptional Optoelectronic Properties of Hydrogenated Bilayer Silicene
  Phys. Rev. X 4, 021029 (2014)
 10. Bin Li, Guiqin Huang, Jian Sun and Zhongwen Xing
  Novel structural phases and superconductivity of iridium telluride under high pressures
  Sci. Rep. 4, 6433 (2014)
 11. Shunhong Zhang, Yawei Li, Tianshan Zhao and Qian Wang
  Robust ferromagnetism in monolayer chromium nitride
  Sci. Rep. 4, 5241 (2014)
 12. Jun Dai, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  AlxC Monolayer Sheets: Two-Dimensional Networks with Planar Tetracoordinate Carbon and Potential Applications as Donor Materials in Solar Cell
  J. Phys. Chem. Lett. 5, 2058 (2014)
 13. Jun Dai, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Porous Boron Nitride with Tunable Pore Size
  J. Phys. Chem. Lett. 5, 393 (2014)
 14. Jian Lv, Yanchao Wang, Li Zhu and Yanming Ma
  B38: An All-boron Fullerene Analogue
  Nanoscale 6, 11692 (2014)
 15. Pengfei Li , Rulong Zhou and Xiao Cheng Zeng
  The search for the most stable structures of silicon–carbon monolayer compounds
  Nanoscale 6, 11685 (2014)
 16. Yafei Li, Yunlong Liao, Paul von Ragué Schleyer and Zhongfang Chen
  Al2C monolayer: the planar tetracoordinate carbon global minimum
  Nanoscale 6, 10784 (2014)
 17. Li-chun Xu, Ruzhi Wang, Mao-Sheng Miao, Xiao-Lin Wei, Yuan-Ping Chen, Hui Yan, Woon-Ming Lau, Limin Liu and Yanming Ma
  Two Dimensional Dirac Carbon Allotropes from Graphene
  Nanoscale 6, 1113 (2014)
 18. Changbo Chen, Ying Xu, Xiuping Sun, Sihang Wang and Fubo Tian
  The stability, electronic properties, and hardness of SiN2 under high pressure
  Phys. Chem. Chem. Phys. 4, 55023 (2014)
 19. Shubo Wei, Chunye Zhu, Qian Li, Yuanyuan Zhou, Quan Li and Yanming Ma
  High-Pressure Phase Transition of Cesium Chloride and Cesium Bromide
  Phys. Chem. Chem. Phys. 16 17924 (2014)
 20. Qianqian Wang, Qian Zhang, Meng Hu, Mengdong Ma,Bo Xu and Julong He
  A semiconductive superhard FeB4 phase from first-principles calculations
  Phys. Chem. Chem. Phys. 16 22008 (2014)
 21. Jian Zhou, Qiang Sun, Qian Wang, and Puru Jena
  Tailoring Li adsorption on graphene
  Phys. Rev. B 90, 205427 (2014)
 22. Xiaoli Wang, Jianfu Li, Hongyang Zhu, Li Chen and Haiqing Lin
  Polymerization of nitrogen in cesium azide under modest pressure
  J. Chem. Phys. 141, 044717 (2014)
 23. Zhen-Long Lv, Kai Xu, Yan Cheng, Xiang-Rong Chen and Ling-Cang Cai
  Ab initio investigation of the lower energy candidate structures for (H2O)5+ water cluster
  J. Chem. Phys. 141, 054309 (2014)
 24. Chun-Sheng Liu, Xiaojuan, Xiangfu Wang, Xiaohong Yan and Zhi Zeng
  Quantum-size effect on the electronic and optical properties of hybrid TiO2/Au clusters
  J. Chem. Phys. 141, 054301 (2014)
 25. Ziwei Wang, Yansun Yao, Li Zhu, Hanyu Liu, Toshiaki Iitaka, Hui Wang and Yanming Ma
  Metallization and superconductivity of BeH2 under high pressure
  J. Chem. Phys. 140, 124707 (2014)
 26. De Yu Wang, Qian Yan, Bing Wang, Yuan Xu Wang, Jueming Yang and Gui Yang
  Predicted boron-carbide compounds: A first-principles study
  J. Chem. Phys. 140, 224704 (2014)
 27. Hui Wang, K. A. LeBlanc, Bo Gao and Yansun Yao
  Thermodynamic ground state of MgB6 predicted from first principles structure search methods
  J. Chem. Phys. 140, 044710 (2014)
 28. Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, Yanling Li, and Yanming Ma
  The metallization and superconductivity of dense hydrogen sulfide
  J. Chem. Phys. 140, 174712 (2014)
 29. Xin Tan, Fengyu Li, and Zhongfang Chen
  Metallic BSi3 Silicene and Its One-Dimensional Derivatives: Unusual Nanomaterials with Planar Aromatic D6h Six-Membered Silicon Rings
  J. Phys. Chem. C 118, 15825 (2014)
 30. Chunye Zhu, Qian Li, Yuanyuan Zhou, Miao Zhang, Shoutao Zhang and Quan Li
  Exploring High-Pressure Structures of N2CO
  J. Phys. Chem. C 118, 27252 (2014)
 31. Yi Ding and Yanli Wang
  Geometric and Electronic Structures of Two-dimensional SiC3 Compound
  J. Phys. Chem. C 118, 4509 (2014)
 32. Hui Wang, Yansun Yao, Yanling Si, Zhijian Wu, and G. Vaitheeswaran
  Hidden Thermodynamic Ground State of Calcium Diazenide
  J. Phys. Chem. C 118, 650 (2014)
 33. Meiguang Zhang, Qun Wei, Haiyan Yan, Yaru Zhao, and Hui Wang
  A Novel Superhard Tetragonal Carbon Mononitride
  J. Phys. Chem. C 118, 3202 (2014)
 34. Hong Jiang, Wei Wang, Chao Zhang, Xue-Ning Hu, Guo-Hua Zhong, Xiao-Qing Lu and Yue-Hua Su
  Phase transitions of actinium dihydride: Pressure-induced charge transfer driving effect
  Int. J. Hydrogen. Energy 39, 15827 (2014)
 35. Ainhoa Suarez-Alcubilla, Idoia G Gurtubay and Aitor Bergara
  Structural characterization of slightly boron-deficient LiB, LiB0.9 and LiB0.8, under pressure
  J. Phys.: Condens. Matter 26 475402 (2014)
 36. Bo Xiao, Xuefang Yu, Hong Hu, Yihong Ding
  Beryllium decorated armchair boron nitride nanoribbon: A new planar tetracoordinate nitride containing system with enhanced conductivity
  Chem. Phys. Lett. 608, 277 (2014)
 37. Xu Ying, Chen Changbo, Sun Xiuping
  First-principles study of high-pressure crystal structures and superconductivity of Li3Be alloy
  Comp. Mater. Sci. 88, 45 (2014)
 38. Wenwen Cui, Jingming Shi, Hanyu Liu, Cheng Lu, Hui Wang
  Novel High-pressure Crystal Structures of Boron Trifluoride
  J. Phys. Chem. Solids. 75, 1094 (2014)
 39. Jianfeng Jia, Xiaorong Li, Yanan Li, Lijuan Ma, Hai-Shun Wu
  Density functional theory investigation on the structure and stability of Sc2Bn (n = 1–10) clusters
  Comput. Theor. Chem. 1027, 128 (2014)
 40. Zhongli Liu, Lingcang Cai and Xiulu Zhang
  Novel high pressure structures and superconductivity of niobium disulfide
  J. Alloy. Compd. 610, 472 (2014)
 41. Yuehui Wang, Yachun Wang, Tiankai Yao, Hui Li, Lailei Wu, Meng Yang, Jingwu Zhang, Huiyang Gou
  Metallization and softening of B6O at high pressure
  J. Alloy. Compd. 600, 71 (2014)
 42. Gui Yang, Bao Feng Chen
  Predicted a Novel High-Pressure Superhard Boron Nitride Phase
  J. Alloy Compd. 598, 54 (2014)
 43. Zhiguo Zhang, Hanyu Liu and Miao Zhang
  Density functional theory study of neutral and singly-charged (NaBH4)n (n = 1–6) nanoclusters
  Chem. Phys. 443, 45 (2014)
 44. Yongpeng Yang, Xiangming Wu, Chuan Liu, Shiping Huang
  Superhard sp3 carbon allotrope: Ab initio calculations
  EPL 108, 46006 (2014)
 45. Ainhoa Suarez-Alcubilla, Idoia G. Gurtubay and Aitor Bergara
  High pressure phases of different tetraboranes
  High Pressure Res. 34, 59 (2014)
 46. Yan Qian, Haiping Wua, Erjun Kan, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Kaiming Deng
 47. A theoretical study on the structural and physical properties of the ground-state CaC Solid State Commun. 203, 10 (2014)
 48. Jing He Wu and Gui Yang
  Phase stability and physical properties of technetium borides: A first-principles study
  Comput. Mater. Sci. 82, 86 (2014)
 49. Chen Yuan-Zheng, Zhou Mi, Sun Mei-Jiao, Li Zuo-Wei, Sun Cheng-Lin
  High-pressure-activated carbon tetrachloride decomposition
  Chin. Phys. B 23, 023302 (2014)
 50. Pu Chun-Ying, Zhou Da-Wei, Bao Dai-Xiao, Lu Cheng, Jin Xi-Lian, Su Tai-Chao, Zhang Fei-Wu
  Elastic and thermodynamic properties of vanadium nitride under pressure and effect of metallic bonding on its hardness
  Chin. Phys. B 23, 026201 (2014)
 51. Dongxu Li, Jiancheng Shi, Mengling Lai, Rongkai Li, Dongli Yu
  First-principle calculations on the structural and electronic properties of hard C11N4
  Physica B: Condens Matter 449, 90 (2014)
 52. Cai Cheng, Zhen-Long Lv, Yan Cheng, Xiang-Rong Chen, Ling-Cang Cai
  A possible superhard orthorhombic carbon
  Diam. Relat. Mater. 43, 49 (2014)

2013

 1. Mao-sheng Miao
  Caesium in high oxidation states and as a p-block element
  Nature Chem. 5, 846 (2013)
 2. S. F. Li, X. J. Zhao, X. S. Xu, Y. F. Gao, and Zhenyu Zhang
  Stacking Principle and Magic Sizes of Transition Metal Nanoclusters Based on Generalized Wulff Construction
  Phys. Rev. Lett. 111, 115501 (2013)
 3. Quan Li, Dan Zhou, Weitao Zheng, Yanming Ma, and Changfeng Chen
  Global structural optimization of tungsten borides
  Phys. Rev. Lett. 110, 136403 (2013)
 4. H. J. Xiang, Bing Huang, Erjun Kan, Su-Huai Wei, and X. G. Gong
  Towards direct-gap silicon phases by the inverse band structure design approach
  Phys. Rev. Lett. 110, 118702 (2013)
 5. Cheng Lu, Maosheng Miao, and Yanming Ma
  Structural Evolution of Carbon Dioxide under High Pressure
  J. Am. Chem. Soc. 135, 14167 (2013)
 6. Guoying Gao, N. W. Ashcroft and Roald Hoffmann
  The Unusual and the Expected in the Si/C Phase Diagram
  J. Am. Chem. Soc. 135, 11651 (2013)
 7. Liu-Jiang Zhou, Yong-Fan Zhang, and Li-Ming Wu
  SiC2 Siligraphene and Nanotubes: Novel Donor Materials in Excitonic Solar Cells
  Nano Lett. 13, 5431 (2013)
 8. Jun Dai, Yu Zhao, Xiaojun Wu, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Exploration of Structures of Two-Dimensional Boron–Silicon Compounds with sp2 Silicon
  J. Phys. Chem. Lett. 4, 561 (2013)
 9. Guoying Gao, Roald Hoffmann, N. W. Ashcroft, Hanyu Liu, Aitor Bergara, and Yanming Ma
  Theoretical study of the ground-state structures and properties of niobium hydrides under pressure
  Phys. Rev. B 88, 184104 (2013)
 10. Thomas Scheler, Feng Peng, Christophe L. Guillaume, Ross T. Howie, Yanming Ma, and Eugene Gregoryanz
  Nanocrystalline tungsten hydrides at high pressures
  Phys. Rev. B 87, 184117 (2013)
 11. Hong X. Song, Lei Liu, Hua Y. Geng, and Q. Wu
  First-principle study on structural and electronic properties of CeO2 and ThO2 under high pressures
  Phys. Rev. B 87, 184103 (2013)
 12. Xinxin Zhang, Yanchao Wang, Jian Lv, Chunye Zhu, Qian Li, Miao Zhang, Quan Li and Yanming Ma
  First-principles structural design of superhard materials
  J. Chem. Phys. 138, 114101 (2013)
 13. Xiaoli Wang, Jianfu Li, Jorge Botana, Meiguang Zhang, Hongyang Zhu, Li Chen, Hongmei Liu, Tian Cui and Maosheng Miao
  Polymerization of nitrogen in lithium azide
  J. Chem. Phys. 139, 164710 (2013)
 14. Lin Cui, Qianqian Wang, Bo Xu, Dongli Yu, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, and Julong He
  Prediction of Novel SiCN Compounds: First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 117, 21943 (2013)
 15. Chen Yuanzheng, Feng Peng, Yan Yan, Wang Ziwei, Chenglin Sun, and Yanming Ma
  Exploring High Pressure Lithium Beryllium Hydrides: A New Chemical Perspective
  J. Phys. Chem. C 117, 13879 (2013)
 16. Guangtao Liu, Li Zhu, Yanmei Ma, Chuanlong Lin, Jing Liu, and Yanming Ma
  Stabilization of 9/10-Fold Structure in Bismuth Selenide at High Pressures
  J. Phys. Chem. C 117, 10045 (2013)
 17. Yexin Feng, Xiaolong Yao, Mei Wang, Zhenpeng Hu, Xiaoguang Luo, Hui-Tian Wang, and Lixin Zhang
  The atomic structures of carbon nitride sheets for cathode oxygen reduction catalysis
  J. Chem. Phys. 138, 164706 (2013)
 18. Maosheng Miao, Jakoah Brgoch, Aditi Krishnapriyan, Abby Goldman, Joshua A. Kurzman, and Ram Seshadri
  On the Stereochemical Inertness of the Auride Lone Pair: Ab Initio Studies of AAu (A = K, Rb, Cs)
  Inorg. Chem. 52, 8183 (2013)
 19. Xinyu Zhang, Jiaqian Qin, Xiaowei Sun, Yanan Xue, Mingzhen Ma and Riping Liu
  First-principles structural design of superhard material of ZrB4
  Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 20894 (2013)
 20. Miao Zhang, Hanyu Liu, Yonghui Du, Xinxin Zhang, Yanchao Wang and Quan Li
  Orthorhombic C32: a novel superhard sp3 carbon allotrope
  Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 14120 (2013)
 21. Bing Wang, De Yu Wang, Zhenxiang Cheng, Xiaolin Wang, Yuan Xu Wang
  Phase Stability and Elastic Properties of Chromium Borides with Various Stoichiometries
  ChemPhysChem 14, 1245 (2013)
 22. Dan Zhou, Quan Li, Yanming Ma, Qiliang Cui, and Changfeng Chen
  Unraveling Convoluted Structural Transitions in SnTe at High Pressure
  J. Phys. Chem. C 117, 5352 (2013)
 23. Yuanzheng Chen, Xiaoxiang Xi, Wai-Leung Yim, Feng Peng, Yanchao Wang, Hui Wang, Yanming Ma, Guangtao Liu, Chenglin Sun, Chunli Ma, Zhiqiang Chen, and H. Berger
  High-Pressure Phase Transitions and Structures of Topological Insulator BiTeI
  J. Phys. Chem. C 117, 25677 (2013)
 24. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, and Hui Wang
  Exploration on pressure-induced phase transition of cerium mononitride from first-principles calculations
  Appl. Phys. Lett. 102, 231901 (2013)
 25. Yachun Wang, Tiankai Yao, Limin Wang, Jinlei Yao, Hui Li, Jingwu Zhang and Huiyang Gou
  Structural and Relative Stabilities, Electronic Properties and Possible Reactive Routing of Osmium and Ruthenium Borides from First-principles Calculations
  Dalton Trans. 42, 7041 (2013)
 26. Yachun Wang, Tiankai Yao, Jinlei Yao, Jingwu Zhang and Huiyang Gou
  Does the real ReN2 with MoS2 structure?
  Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 183 (2013)
 27. Xiaoli Wang and Jianfu Li
  The new phase of HgF2 at high pressure
  Europhys. Lett. 102, 36002 (2013)
 28. Guoying Gao, Aitor Bergara, Guangtao Liu, and Yanming Ma
  Pressure Induced Phase Transitions in TiH2
  J. Appl. Phys. 113, 103512 (2013)
 29. Haiyan Yan, Chunsheng Dou, Meiguang Zhang, and Hui Wang
  Hexagonal high-pressure phase of tantalum mononitride predicted from first principles
  J. Appl. Phys. 113, 083502 (2013)
 30. Bing Wang, De Yu Wang, Yuan Xu Wang
  A new hard phase of ReB4 predicted from first principles
  J. Alloy Compd. 573, 20 (2013)
 31. Yufeng Zhang and Lei Wang
  Prediction of a Superhard Material: B4C4
  J. Phys. Soc. Jpn. 82, 073702 (2013)
 32. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, Hui Wang
  Universal ground state hexagonal phases and mechanical properties of stoichiometric transition metal tetraborides: TMB4 (TM = W, Tc, and Re)
  Comp. Mater. Sci. 68, 371 (2013)
 33. Jianfu Li, Xiaoli Wang, Ning Xu, Daoyong Li, Dongchao Wang and Li Chen
  Pressure-induced polymerization of nitrogen in potassium azides
  Europhys. Lett. 104, 16005 (2013)
 34. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, Hui Wang and Zhijian Wu
  Novel high-pressure phase with pseudo-benzene "N6" molecule of LiN3
  Europhys. Lett. 101, 26004 (2013)
 35. Meiguang Zhang, Ketao Yin, Xinxin Zhang, Hui Wang, Quan Li, Zhijian Wu
  Structural and electronic properties of sodium azide at high pressure: A first principles study
  Solid State Commun. 161, 13 (2013)
 36. Xiao-Lin Wei, Li-Chun Xu, Yuan-Ping Chen, Li-Min Liu
  Structural and electronic properties of BaCrO4 at high-pressures
  Solid State Commun. 155, 45 (2013)
 37. Yan Qian, Haiping Wu, Yuzhen Liu, Jian Lu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Kaiming Deng, Chuanyun Xiao, Gang Lu
  Tuning the physical properties of antiferromagnetic perovskite oxide NiCrO3 by high-pressure from density-functional calculations
  Solid State Commun. 170, 24 (2013)
 38. Bing Wang, Guang Biao Zhang, Yuan Xu Wang
  Predicted crystal structures of molybdenum under high pressure
  J. Alloy Compd. 556, 116 (2013)
 39. Gang-Tai Zhang, Ting-Ting Bai, Ya-Ru Zhao and Cheng Lu
  Ground-state structure determination and mechanical properties of palladium seminitride
  Chinese Phys. B 22, 116104 (2013)

2012

 1. Xiaoli Wang, Yanchao Wang, Maosheng Miao, Xin Zhong, Jian Lv, Tian Cui, Jianfu Li, Li Chen, Chris J. Pickard, and Yanming Ma
  Cagelike Diamondoid Nitrogen at High Pressures
  Phys. Rev. Lett. 109, 175502 (2012)
 2. Feng Peng, Maosheng Miao, Hui Wang, Quan Li, and Yanming Ma
  Predicted lithium-boron compounds under high pressure
  J. Am. Chem. Soc. 134, 18699 (2012)
 3. Xiaojun Wu, Jun Dai, Yu Zhao, Zhiwen Zhuo, Jinlong Yang, and Xiao Cheng Zeng
  Two-Dimensional Boron Monolayer Sheets
  ACS Nano 6, 7443 (2012)
 4. Zhisheng Zhao, Fei Tian, Xiao Dong, Quan Li, Qianqian Wang, Hui Wang, Xin Zhong, Bo Xu, Dongli Yu, Julong He, Hui-Tian Wang, Yanming Ma, and Yongjun Tian
  Tetragonal Allotrope of Group 14 Elements
  J. Am. Chem. Soc. 134, 12362 (2012)
 5. Hui Wang, John S. Tse, Kaori Tanaka, Toshiaki Iitaka, and Yanming Ma
  Superconductive sodalite-like clathrate calcium hydride at high pressures
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 6463 (2012)
 6. Li Zhu, Ziwei Wang, Yanchao Wang, Guangtian Zou, Ho-kwang Mao, and Yanming Ma
  Spiral chain O4 form of dense oxygen
  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 751 (2012)
 7. Andreas Hermann, Ainhoa Suarez-Alcubilla, Idoia G. Gurtubay, Li-Ming Yang, Aitor Bergara, N. W. Ashcroft, and Roald Hoffmann
  LiB and its boron-deficient variants under pressure
  Phys. Rev. B 86, 144110 (2012)
 8. Xiao Yu, Lanlan Li, Xue-Wen Xu, and Cheng-Chun Tang
  Prediction of Two-Dimensional Boron Sheets by Particle Swarm Optimization Algorithm
  J. Phys. Chem. C 116, 20075 (2012)
 9. Quan Li, Hanyu Liu, Dan Zhou, Weitao Zheng, Zhijian Wu and Yanming Ma
  A novel low compressible and superhard carbon nitride: Body-centered tetragonal CN2
  Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 13081 (2012)
 10. Xiaoli Wang
  Polymorphic phases of sp3-hybridized superhard CN
  J. Chem. Phys. 137, 184506 (2012)
 11. Peifang Li, Guoying Gao, and Yanming Ma
  Modulated structure and molecular dissociation of solid chlorine at high pressures
  J. Chem. Phys. 137, 064502 (2012)
 12. Hanyu Liu, Hui Wang, and Yanming Ma
  Quasi-Molecular and Atomic Phases of Dense Solid Hydrogen
  J. Phys. Chem. C 116, 9221 (2012)
 13. Hua Y. Geng, Hong X. Song, J. F. Li, Q. Wu
  High-pressure behavior of dense hydrogen up to 3.5 TPa from density functional theory calculations
  J. Appl. Phys. 111, 063510 (2012)
 14. Haiping Wu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Chuanyun Xiao, Kaiming Deng, Yan Qian
  S doping effect on the properties of double perovskite La2FeMoO6
  Appl. Phys. Lett. 100, 132404 (2012)
 15. H. J. Xiang, B. Huang, Z. Y. Li, S.-H. Wei, J. L. Yang, and X. G. Gong
  Ordered Semiconducting Nitrogen-Graphene Alloys
  Phys. Rev. X 2, 011003 (2012)
 16. Hong X. Song, Hua Y. Geng, and Q. Wu
  Pressure-induced group-subgroup phase transitions and post-cotunnite phases in actinide dioxides
  Phys. Rev. B 85, 064110 (2012)
 17. Xinxin Zhang , Yanchao Wang and Yanming Ma
  High pressure structures of '111' type iron-based superconductors predicted from first-principles
  Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 15029 (2012)
 18. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Gangtai Zhang, Hui Wang
  Ultra-incompressible Orthorhombic Phase of Osmium Tetraboride (OsB4) Predicted from First Principles
  J. Phys. Chem. C 116, 4293 (2012)
 19. De Yu Wang, Bing Wang, and Yuan Xu Wang
  New Crystal Structures of IrB and IrB2: First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 116, 21961 (2012)
 20. Xiaoguang Luo, Li-Min Liu, Zhenpeng Hu, Weihua Wang, Wen-Xiong Song, Feifei Li, Shi-jin Zhao, Hui Liu, Hui-Tian Wang, and Yongjun Tian
  2D Superlattice: Modulation of Band Gaps in Graphene-Based Monolayer Carbon Superlattices
  J. Phys. Chem. Lett. 3, 3373 (2012)
 21. Yunlong Liao, Clara Leticia Cruz, Paul von Ragué Schleyer and Zhongfang Chen
  Many M©Bn boron wheels are local, but not global minima
  Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 14898 (2012)
 22. Meng Hu, Fei Tian, Zhisheng Zhao, Quan Huang, Bo Xu, Li-Min Wang, Hui-Tian Wang, Yongjun Tian, and Julong He
  Exotic Cubic Carbon Allotropes
  J. Phys. Chem. C 116, 24233 (2012)
 23. Guoying Gao, Hui Wang, Li Zhu, and Yanming Ma
  Pressure-Induced Formation of Noble Metal Hydrides
  J. Phys. Chem. C 116, 1995 (2012)
 24. Xin Chen and Yanming Ma
  High-Pressure Structures and Metallization of Sodium Chloride
  Europhys. Lett. 100, 26005 (2012)
 25. Yinwei Li, Jian Hao, Ying Xu
  Predicting hard metallic osmium–carbon compounds under high pressure
  Phys. Lett. A 376, 3575 (2011)
 26. Daisuke Nishio-Hamane, Meiguang Zhang, Takehiko Yagi, and Yanming Ma
  High-pressure and high-temperature phase transitions in FeTiO3 and a new dense FeTi3O7 structure
  Am. Mineral. 97, 568 (2012)
 27. Yan Qian, Haiping Wu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Chuanyun Xiao, and Kaiming Deng
  Effect of high-pressure on the electronic and magnetic properties in double perovskite oxide Sr2FeMoO6
  J. Appl. Phys. 112, 103712 (2012)
 28. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Qun Wei, and Hui Wang
  Pressure-induced phase transition and mechanical properties of molybdenum diboride: First principles calculations
  J. Appl. Phys. 112, 013522 (2012)
 29. Fei Tian, Xiao Dong, Zhisheng Zhao, Julong He, Hui-Tian Wang
  Superhard F-carbon predicted by ab initio particle-swarm optimization methodology
  J. Phys.: Condens. Matter 24, 165504 (2012)
 30. Yanmei Ma, Guangtao Liu, Pinwen Zhu, Hui Wang, Xin Wang, Qiliang Cui, Jing Liu, and Yanming Ma
  Determinations of the high-pressure crystal structures of Sb2Te3
  J. Phys.: Condens. Matter 24, 475403 (2012)
 31. Haiping Wu, Ruifeng Lu, Weishi Tan, Chuanyun Xiao, Kaiming Deng, Yan Qian
  Theoretical search for half-metallic material: YMnS3
  Solid State Commun. 152, 288 (2012)
 32. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Gangtai Zhang, Qun Wei, Hui Wang
  Tetragonal high-pressure phase of InI predicted from first principles
  Physica B 407, 398 (2012)
 33. Huan-Huan Liu, Yan-Hui Liu
  High-pressure structures of InBi predicted by particle swarm optimization algorithm
  Chinese Phys. B 21, 026102 (2012)
 34. Meiguang Zhang, Haiyan Yan, Gangtai Zhang and Hui Wang
  The ground-state structure and physical properties of RuC: first-principles calculations
  Chinese Phys. B 21, 76103 (2012)

2010-2011

 1. Yanchao Wang, Hanyu Liu, Jian Lv, Li Zhu, Hui Wang and Yanming Ma
  High pressure partially ionic phase of water ice
  Nature Commun. 2, 563 (2011)
 2. Zhisheng Zhao, Bo Xu, Xiang-Feng Zhou, Li-Min Wang, Bin Wen, Julong He, Zhongyuan Liu, Hui-Tian Wang, and Yongjun Tian
  Novel Superhard Carbon: C-Centered Orthorhombic C8
  Phys. Rev. Lett. 107, 215502 (2011)
 3. Li Zhu, Hui Wang, Yanchao Wang, Jian Lv, Yanmei Ma, Qiliang Cui, Yanming Ma and Guangtian Zou
  Substitutional Alloy of Bi and Te at High Pressure
  Phys. Rev. Lett. 106, 145501 (2011)
 4. Jian Lv, Yanchao Wang, Li Zhu, and Yanming Ma
  Predicted novel high-pressure phases of lithium
  Phys. Rev. Lett. 106, 015503 (2011)
 5. Xinyu Luo, Jihui Yang, Hanyu Liu, Xiaojun Wu, Yanchao Wang, Yanming Ma, Su-Huai Wei, Xingao Gong, and Hongjun Xiang
  Predicting Two-Dimensional Boron-Carbon Compounds by the Global Optimization Method
  J. Am. Chem. Soc. 133, 16285 (2011)
 6. Zhisheng Zhao, Bo Xu, Li-Min Wang, Xiang-Feng Zhou, Julong He, Zhongyuan Liu, Hui-Tian Wang, Yongjun Tian
  Three Dimensional Carbon-Nanotube Polymers
  ACS Nano 5, 7226 (2011)
 7. Guoying Gao, Hui Wang, Aitor Bergara, Yinwei Li, Guangtao Liu, and Yanming Ma
  Metallic and superconducting gallane under high pressure
  Phys. Rev. B 84, 064118 (2011)
 8. Qianqian Wang, Zhisheng Zhao, Lifang Xu, Li-Min Wang, Dongli Yu, Yongjun Tian, Julong He
  Novel High-Pressure Phase of RhB: First-Principles Calculations
  J. Phys. Chem. C 115, 19910 (2011)
 9. Zhisheng Zhao, Xiang-Feng Zhou, Li-Min Wang, Bo Xu, Julong He, Zhongyuan Liu, Hui-Tian Wang, Yongjun Tian
  Universal Phase Transitions of B1-Structured Stoichiometric Transition Metal Carbides
  Inorg. Chem. 50, 9266 (2011)
 10. Hanyu Liu, Quan Li, Li Zhu, Yanming Ma
  Superhard and superconductive polymorphs of diamond-like BC3
  Phys. Lett. A 375, 771 (2011)
 11. Lifang Xu, Zhisheng Zhao, Qianqian Wang, Li-Min Wang, Bo Xu, Julong He, Yongjun Tian
  Prediction of a superconductive superhard material: Diamond-like BC7
  J. Appl. Phys. 110, 013501 (2011)
 12. Yinwei Li, Quan Li, Yanming Ma
  B2CO: A potential superhard material in the B-C-O system
  Europhys. Lett. 95, 66006 (2011)
 13. Hanyu Liu, Quan Li, Li Zhu, Yanming Ma
  Superhard polymorphs of diamond-like BC7
  Solid State Commun. 115, 716 (2011)
 14. Guangtao Liu, Hui Wang, Yanmei Ma, Yanming Ma
  Phase transition of cadmium fluoride under high pressure
  Solid State Commun. 151, 1899 (2011)
 15. Peifang Li, Guoying Gao, Yanchao Wang, and Yanming Ma
  Crystal Structures and Exotic Behavior of Magnesium under Pressure
  J. Phys. Chem. C 114, 21745 (2010)